Certo certius

Zakon_o_poljoprivrednom_zemljistu


ZAKON O  POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

 

Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 93/06,  86/07 i 14/10) u članu 14. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Opštine su dužne da Ministarstvu obavezno dostave jedan primjerak Osnova opštine u elektronskom obliku.“

Član 2.

Član 27. mijenja se i glasi:
„(1) Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe vrši se u skladu sa sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja i izdatim lokacijskim uslovima.
(2) Ako nije zasnovana na sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja zabranjena je promjena namjene poljoprivrednog zemljišta I, II, III i IV katastarske, odnosno bonitetne klase u nepoljoprivredne svrhe.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta I, II, III i IV katastarske, odnosno bonitetne klase može da se vrši samo na osnovu raspoloživih strateških dokumenata prostornog uređenja, stručnog mišljenja i lokacijskih uslova, samo za izgradnju objekata:
a) zemaljske infrastrukture (entitetska i regionalna infrastruktura: saobraćajna, hidrotehnička, energetska, telekomunikaciona i informaciona),
b) komunalne infrastrukture (infrastruktura jedinice lokalne samouprave: saobraćajna, hidrotehnička, energetska, telekomunikaciona i informaciona),
v) za izgradnju objekata koji su u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
g) individualnih stambenih i pomoćnih objekata u okviru poljoprivrednog gazdinstva na tom području i
d) individualnih stambenih i pomoćnih objekata investitora, odnosno lica registrovanih za bavljenje poljoprivrednim djelatnostima. 
(4) U toku izrade dokumenata prostornog uređenja Ministarstvo daje smjernice, mišljenja i sugestije na planska rješenja tako da:
a) prije utvrđivanja nacrta dokumenata iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo učestvuje na stručnoj raspravi na kojoj se razmatra prednacrt dokumenta u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju,
b) prije utvrđivanja prijedloga dokumenata iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo učestvuje na stručnoj raspravi na kojoj se razmatra stav nosioca izrade o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na nacrt dokumenta koji je bio na javnom uvidu, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju,
(5) Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta V, VI, VII i VIII katastarske, odnosno bonitetne klase, ako nije zasnovana na dokumentima prostornog uređenja, dozvoljena je na osnovu stručnog mišljenja i lokacijskih uslova.
(6) Zbog umanjenja vrijednosti i gubitka poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa, plaća se naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u skladu sa ovim zakonom.“

Član 3.

Član 28. mijenja se i glasi:
„(1) Ministarstvo daje ili odbija saglasnost za promjenu katastarske kulture i klase poljoprivrednog zemljišta na osnovu zahtjeva Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
a) prepis zapisnika o utvrđivanju ispunjenosti uslova za promjenu  katastarskih kultura i klasa poljoprivrednog zemljišta, koji je sačinjen u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
b) kopiju izvoda iz javne evidencije o nepokretnostima za parcelu za koju se traži saglasnost,
v) kopiju zahtjeva stranke i
g) foto-dokumentacija parcele za koju se traži saglasnost.
(2) Zabranjena je promjena katastarskih kultura i katastarskih klasa poljoprivrednog zemljišta radi njegovog korišćenja u nepoljoprivredne svrhe.
(3) Zabranjeno je administrativno mijenjanje katastarskih kultura i klasa poljoprivrednog zemljišta u postupku uplanjenja i građenja objekata, a da prethodno nije sproveden postupak promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u skladu sa ovim zakonom.“

Član 4.

Član 30. mijenja se i glasi:
„(1) Promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta u smislu ovog zakona smatra se svako korišćenje poljoprivrednog zemljišta za izgradnju naselja, industrijskih, energetskih i rudarskih objekata, željezničkih pruga, puteva, vodnih akumulacija, pošumljavanje ili drugi radovi kojima se trajno onemogućava korišćenje tog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju.
(2) Pod promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta smatra se i eksploatacija mineralnih sirovina i izvođenje radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu na određeno vrijeme, nakon čega je korisnik dužan da postupkom rekultivacije poljoprivredno zemljište vrati u prvobitnu namjenu.
(3) Rekultivacija poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva sistem tehničkih, agrotehničkih i bioloških mjera i postupaka kojim se narušeno zemljište vraća u prvobitnu namjenu u skladu sa projektom rekultivacije.
(4) Projekat rekultivacije poljoprivrednog zemljišta treba da sadrži: postupak skidanja i čuvanja humusnog sloja, udaljenost od susjednih parcela, dubinu do koje je dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina, postupak biološke rekultivacije poljoprivrednog zemljišta, rokove izvođenja pojedinih faza biološke rekultivacije poljoprivrednog zemljišta, dinamiku privođenja zemljišta poljoprivrednoj proizvodnji ili drugoj namjeni, hidrotehničke radove kojima se uspostavlja prvobitni vodni režim u zemljištu, postupak i rok ispitivanja opasnih i štetnih materija u rekultivisanom zemljištu i finansijski plan za realizaciju projekta rekultivacije.
(5) Projekat rekultivacije može da izrađuje privredno društvo, druga organizacija ili ustanova koja je upisana u sudski registar za obavljanje ove djelatnosti, ako ima u radnom odnosu najmanje dva lica sa visokom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera, odnosno specijaliste za konkretan predmet rekultivacije, sa  radnim iskustvom od najmanje tri godine na tim poslovima.
(6) Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta vrši se u skladu sa članom 27. Zakona.“

Član 5.

Član 31. mijenja se i glasi:
„(1) Poljoprivrednu saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u svrhe iz člana 30. stav 2. ovog zakona, izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave uz prethodno pribavljene smjernice Ministarstva.
(2) Smjernice Ministarstva pribavlja organ jedinice lokalne samouprave po službenoj dužnosti, na osnovu zahtjeva, uz koji prilaže:
a)  lokacijske uslove,
b) kopiju rješenja o upisu u sudski registar,
v) izvod iz javne evidencije o nepokretnostima za vlastito zemljište, a za zemljište uzeto u zakup i ugovor o zakupu,
g) kopiju katastarskog plana,
d) projekat rekultivacije poljoprivrednog zemljišta i
đ) kopiju ugovora o koncesiji (samo za eksploataciju mineralnih sirovina).“

Član 6.

U članu 32. u stavu 1. riječi: „trajnu i privremenu“ brišu se.
Stav 4. briše se.
Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.
U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. riječi: „parcela za građenje“ zamjenjuju se riječima: „građevinska parcela“, a riječi: „rješenju o urbanističkoj saglasnosti“ zamjenjuju se riječima: „lokacijskim uslovima“.

 

 

Član 7.

U članu 33. u stavu 1. broj: „(1)“ i riječ: „trajnu“ brišu se.
Stav 2. briše se.

Član 8.

U članu 34. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Uz zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta korisnik, odnosno investitor podnosi:
a)  lokacijske uslove,
b) posjedovni list ili list nepokretnosti za parcelu za koju se traži saglasnost,
v) zemljišnoknjižni izvadak i  
g) kopiju katastarskog plana.“

Član 9.

U članu 35. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Sredstva od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstva od zakupnine za zemljište u svojini Republike, koja su prihod budžeta opštine, koriste se za sljedeće namjene:
a) izradu Osnova opštine,
b) osposobljavanje i uređenje poljoprivrednih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili su neplodna,
v) za popravku i poboljšanje plodnosti zemljišta,
g) za sprovođenje protiverozivnih mjera i melioracije poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta i
d) za sprovođenje postupka komasacije.“
Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: 
„(3) Sredstva od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za zemljište u svojini Republike, koja su prihod budžeta Republike, koriste se za sljedeće namjene: 
a) izradu i sprovođenje Osnova Republike i srednjoročnog programa zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
b) pripremne radnje u sprovođenju postupka dodjele poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske posredstvom koncesije (identifikacija zemljišta, izrada studije i drugo) i
v) za sprovođenje postupka komasacije.“

 

 

Član 10.

U članu 36. u stavu 1. riječi: „pod uslovom da su prethodno ispunjeni uslovi iz člana 27. st. 2. i 4. Zakona“ brišu se, a t. a), z) i i) mijenjaju se i glase:
„a) izgradnje, adaptacije ili rekonstrukcije stambene zgrade porodičnog poljoprivrednog gazdinstva površine do 500 m2 i izgradnje ekonomskih objekata koji se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju površine do 500 m2, samo u slučaju da se poljoprivredno zemljište na kome se vrši promjena namjene nalazi van užeg i šireg urbanog područja, odnosno u seoskom području,
z) izgradnje novih proizvodnih objekata u oblasti poljoprivrede, prehrambene, tekstilne industrije i industrije za proizvodnju obuće i namještaja, samo u slučaju da se poljoprivredno zemljište na kome se vrši promjena namjene nalazi van užeg i šireg urbanog područja, odnosno u seoskom području,
i) izgradnje ili legalizacije stambenog objekta izbjeglica, raseljenih lica i povratnika na zemljištu površine do 500 m2, pod uslovom da je to lice u statusu ili je imalo status izbjeglice ili raseljenog lica u vrijeme sticanja vlasništva na zemljištu namijenjenom za stambenu izgradnju, što dokazuje uvjerenjem Odsjeka Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, odnosno nadležnog organa i“. 
U stavu 4. riječi: „ako su u sistemu vlastite proizvodnje“ brišu se.
Poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi: 
„(6) Uz dokumetaciju propisanu članom 34. Zakona, za utvrđivanje plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana investitor podnosi i sljedeće dokaze:
a) za slučaj iz stava 1. tačka a) ovog člana, izvod iz dokumenta prostornog uređenja na osnovu kojeg se vidi da se parcela na kojoj se planira gradnja nalazi u seoskom području, odnosno van užeg ili šireg urbanog područja i dokument kojim se potvrđuje da je riječ o porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava,
b) za slučaj iz stava 1. tačka z) ovog člana, izvod iz dokumenta prostornog uređenja na osnovu kojeg se vidi da se parcela na kojoj se planira gradnja nalazi u seoskom području, odnosno van užeg ili šireg urbanog područja i
v) za slučaj iz stava 1. t. i) i j) ovog člana, dokaz o statusu lica.“

Član 11.

Član 59. mijenja se i glasi:
„(1) Poljoprivredno zemljište u svojini Republike daje se u zakup na osnovu javnog oglasa, pribavljanjem pisanih ponuda ili usmenim javnim nadmetanjem.
(2) Odluku o raspisivanju javnog oglasa, kao i uslove oglasa za zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike utvrđuje i donosi skupština jedinice lokalne samouprave (opštine i grada) na čijoj se teritoriji nalazi poljoprivredno zemljište u svojini Republike, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.
(3) Skupština jedinice lokalne samouprave (opštine i grada) donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike u zakup, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.
(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi i način davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike.“

Član 12.

Član 60. mijenja se i glasi:
„(1) Na osnovu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na javnom oglasu za zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike, načelnik opštine ili gradonačelnik i izabrani ponuđač zaključuju ugovor o zakupu.
(2) Jedinica lokalne samouprave dužna je da u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora iz stava 1. ovog člana, dostavi po jedan primjerak ugovora o zakupu nadležnom organu za vođenje javnih zemljišnih evidencija i Ministarstvu.
(3) Jedinice lokalne samouprave koje zaključe ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta dužne su da Ministarstvu godišnje dostavljaju izvještaj o realizaciji zaključenih ugovora.“

Član 13.

Članu 62. mijenja se i glasi:
''Sredstva ostvarena od zakupnine za zemljište u svojini Republike uplaćuju se u odnosu:
a) 50% na račun budžeta Republike
b) 50% na račun budžeta jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište.''

Član 14.

U članu 63. u stavu 5. poslije riječi: „period“ i zapete dodaju se riječi: „podnošenjem zahtjeva za produženje jedinici lokalne samouprave“ i zapeta.

Član 15.

U članu 72. zapeta poslije riječi: „prodaji“ i riječ: „zakupu“ brišu se.

Član 16.

U članu 73a. u tački d) brojevi: „I, II, III, IV i V“ mijenjaju se i glase: „I, II, III i IV“, a riječi: „trajna ili privremena“ brišu se.
U tački đ) riječ: „privremene“ briše se, a riječi: „dobijena poljoprivredna saglasnost“ zamjenjuju se riječima: „dobijene smjernice“. 

 

Član 17.

U članu 73b. tačka b) mijenja se i glasi:
„b) zabrani promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ako se ne sprovodi u skladu sa ovim zakonom,“.
U tački v) riječi: „trajnu ili privremenu“ brišu se.
Tačka g) mijenja se i glasi:
„g) naredi korisniku poljoprivrednog zemljišta koji na tom zemljištu vrši eksploataciju mineralnih sirovina, odlaganje jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija da pristupi rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta u skladu sa projektom rekultivacije, a o tome obavijesti nadležne organe“.

Član 18.

U članu 74. tačka ž) mijenja se i glasi:
„ž) promijeni namjenu poljoprivrednog zemljišta I, II, III i IV katastarske, odnosno bonitetne klase u nepoljoprivredne svrhe (član 27. stav 2);“.
U tački z) riječ: „nije data saglasnost“ zamjenjuje se riječima: „nisu date smjernice“.
U tački i) riječ: „privremenu“ briše se, broj: „4.“ zamjenjuje se brojem: „2.“, a riječi: „(član 31. st. 1. i 3.) zamjenjuju se riječima: „(član 31. stav 1)“.
U tački j) riječi: „(član 31. stav 8.)“ zamjenjuju se riječima: „(član 30. stav 2)“.
U tački k) broj: „31.“ zamjenjuje se brojem: „30.“.
U tački l) riječ: „trajnu“ briše se.

Član 19.

U članu 75. tačka đ) mijenja se i glasi:
„đ) promijeni namjenu poljoprivrednog zemljišta I, II, III i IV katastarske, odnosno bonitetne klase u nepoljoprivredne svrhe ili omogući na vlastitom zemljištu izvođenje radova kojima se mijenja namjena poljoprivrednog zemljišta  (član 27. stav 2);“.
U tački e) riječi: „nije data saglasnost“ zamjenjuju se riječima: „nisu date smjernice“. 
U tački ž) broj: „31.“ zamjenjuje se brojem: „30.“.
U tački z) riječ: „trajnu“ briše se.

Član 20.

U članu 76. u tački v) riječ: „privremenu“ briše se, a riječi: „pribavljene saglasnosti“ zamjenjuju se riječima: „pribavljenih smjernica“. 

 

Član 21.

U članu 78. riječ: „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječju: „Ministar“.
U tački d) poslije riječ: „pesticida“ riječ: „i“ briše se i dodaje se zapeta.
U tački đ) poslije riječi: „Republike“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka e) koja glasi:
„e) Pravilnik o uslovima i načinu davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike“.

Član 22.

Poslije člana 80. dodaje se novi član 80a. koji glasi:

„Član 80a.

Ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske zaključeni do stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka vremena na koji su zaključeni.“

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 01-2019/11                                                                               PREDSJEDNIK
Datum: 15. decembar 2011. godine                                         NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                       Mr Igor Radojičić

01

Geodetskasnimanja

>>
  • obnova granica parcela
  • obeležavanje objekata
  • legalizacija objekata
  • snimanje instalacija
02

Geodetske usluge

>
  • Svi geodetski poslovi u gradjevinarstvu
  • Razni geodetski savjeti po pitanju nekretnina
03

Sudskaveštačenja

>

Vršimo geodetsko vještačenje za potrebe suda u Trebinju.