Quod initio vitiosum est non potest tracti temporis convalescere

Zakon_o_drzavnoj_imovini


ZAKON
O STATUSU DRŽAVNE IMOVINE KOJA SE NALAZI
NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE I POD
ZABRANOM JE RASPOLAGANjA

 

Član 1.

Ovim zakonom reguliše se pitanje statusa državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja.

Član 2.

Pod imovinom koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja podrazumijeva se:
a) nepokretna imovina koja je pripala Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodnog Sporazuma o pitanjima sukcesije, a smatra se vlasništvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u Republici Srpskoj i
b) nepokretna imovina na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša SR BiH do 31. decembra 1991. godine, a koja se smatra vlasništvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa u Republici Srpskoj.

Član 3.

(1) U smislu ovog zakona, imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja vlasništvo je Republike Srpske.
(2) Upis prava svojine u korist Republike Srpske na imovini iz člana 2. ovog zakona u zemljišne i druge javne knjige vrši se na osnovu odluke nadležnog organa za imovinsko-pravne poslove ili odluke suda.
(3) Pravobranilaštvo Republike Srpske podnosi zahtjev nadležnom organu uprave za imovinsko-pravne poslove za provođenje postupka i utvrđivanje ispunjenosti uslova za uspostavljanje prava svojine na imovini iz člana 2. ovog zakona u korist Republike Srpske.
(4) Nakon donošenja rješenja organa iz stava 3. ovog člana, Pravobranilaštvo Republike Srpske pokreće postupak za upis prava svojine u korist Republike Srpske u zemljišne i druge javne knjige na imovini koja je predmet ovog zakona.
(5) Pravobranilaštvo Republike Srpske će, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, pokrenuti postupak za uspostavljanje i upis prava svojine u korist Republike Srpske u zemljišne i druge javne knjige na imovini koja je predmet ovog zakona.

Član 4.

(1) Imovinom iz člana 2. ovog zakona upravlja i raspolaže Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).
(2) Pod pravom upravljanja i raspolaganja, u smislu ovog zakona, smatra se prodaja, zamjena, ustupanje na korišćenje, zakup, ustanovljenje služnosti, ustanovljenje prava građenja, uspostavljanje koncesije, uspostavljanje hipoteke i drugi oblici raspolaganja u skladu sa važećim propisima.

Član 5.

Vlada može sa Savjetom ministara BiH zaključiti sporazum o ustupanju na korišćenje dijela imovine potrebne institucijama Bosne i Hercegovine, radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.

Član 6.

Korišćenje imovine ustupljene institucijama Bosne i Hercegovine podrazumijeva da korisnik može na ustupljenoj imovini, u svojstvu investitora, da gradi, vrši rekonstrukciju, adaptaciju ili sanaciju objekata i infrastrukture, odnosno da zemljište privede namjeni, u skladu sa prirodom poslova koje obavlja.

Član 7.

(1) Po prestanku potrebe za korišćenjem ustupljene imovine od strane institucija Bosne i Hercegovine, imovina se vraća u posjed nadležnim organima Republike Srpske u zatečenom stanju.
(2) Prilikom vraćanja imovine iz stava 1. ovog člana, korisnik nema pravo na naknadu za eventualno ulaganje u adaptaciju tih nekretnina.

Član 8.

Vlada imovinu iz člana 2. ovog zakona može prenijeti u vlasništvo ili ustupiti na korišćenje jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Vlada.

Član 9.

Vlada će, posebnim sporazumom sa Savjetom ministara BiH i Vladom Federacije BiH, regulisati pitanje perspektivne vojne imovine, potrebne Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Član 10.

Stvarna prava na imovini iz člana 2. ovog zakona, stečena po zakonitom pravnom osnovu i na valjan način, neće se mijenjati.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 01- 1200 /10
Datum: 14. septembar 2010. godine

PREDSJEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE
Mr Igor Radojičić

 

01

Geodetskasnimanja

>>
  • obnova granica parcela
  • obeležavanje objekata
  • legalizacija objekata
  • snimanje instalacija
02

Geodetske usluge

>
  • Svi geodetski poslovi u gradjevinarstvu
  • Razni geodetski savjeti po pitanju nekretnina
03

Sudskaveštačenja

>

Vršimo geodetsko vještačenje za potrebe suda u Trebinju.