Quod initio vitiosum est non potest tracti temporis convalescere

Zakon_o_katastru


ZAKON
O KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na premjer Republike Srpske, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku djelatnost, Geoinformacioni sistem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske i geodetski radovi u inžinjersko-tehničkim oblastima.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) "bonitiranje zemljišta" je klasifikacija plodnog zemljišta na osnovu njegovih prirodnih osobina, bez obzira na način njegovog korišćenja,
b) "geografska imena" su imena naseljenih mjesta i fizičko-geografskih objekata (planina, rijeka, jezera, itd.),
v) "geodetska biljega" je biljega za podzemno, odnosno nadzemno obilježavanje tačaka referentne mreže i granica katastarske opštine,
g) "geodetska metrologija" je termin koji se odnosi na fizičke veličine dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže, njihove jedinice, sredstva, metode, način i rezultate mjerenja, greške mjerenja i drugo,
d) "geodetska organizacija" je privredno društvo, drugo pravno lice i radnja koji su registrovani kod nadležnog organa za izvođenje geodetskih radova i ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom,
đ) "geodetski instrumenti" su mjerila kojima se obavljaju geodetski radovi propisani ovim zakonom i koriste se za mjerenje dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže,
e) "geopodaci (geoprostorni podaci)" su podaci sa direktnom ili indirektnom vezom sa određenom lokacijom ili geografskom oblasti,
ž) "daljinska detekcija" je metod prikupljanja informacija putem sistema koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom,
z) "digitalni model terena" je trodimenzionalni prikaz matematički definisanog modela reljefa Republike Srpske,
i) "digitalni ortofoto" je digitalna slika teritorije Republike Srpske u ortogonalnoj projekciji, dobijena iz digitalnog aerofotogrametrijskog snimka, satelitskog snimka ili snimka dobijenog ostalim metodama snimanja iz daljinske detekcije,
j) "referentni sistem Republike Srpske" je koordinatni sistem koji čini skup numeričkih vrijednosti konstanti, neophodnih da se definišu položaji i druga svojstva tačaka u prostoru Republike Srpske,
k) "katastarski plan" je dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni projekcije Republike Srpske,
l) "katastarski plan vodova" je prikaz vodova u ravni projekcije Republike Srpske sa upisanim kotama,
lj) "katastarsko klasiranje zemljišta" je utvrđivanje katastarske kulture i klase za parcele poljoprivrednog i šumskog zemljišta u okviru jedne katastarske opštine u odnosu na katastarski srez,
m) "list vodova" je osnovni dokument o vodovima i stvarnim pravima na njima,
n) "list nepokretnosti" je osnovni dokument o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima,
nj) "IGPRS – infrastruktura geoprostornih podataka Republike Srpske" predstavlja strategiju, tehnologiju, pravila, standarde i ljudske resurse koji su potrebni za prikupljanje, obradu, čuvanje, pristup, razmjenu i optimalno korišćenje geoprostornih podataka Republike Srpske,
o) "osnovni topografski model" predstavlja apstrakciju prostora Republike Srpske i čine ga definisani topografski objekti sa pripadajućim opisom svojstava i međusobnih odnosa (atributi i relacije), obuhvatom prikupljanja, pravilima kreiranja i načinom prikaza, a izrađuje se na osnovama i principima geografskog informacionog sistema,
p) "REFRS" čine materijalizovane tačke referentne mreže na teritoriji Republike Srpske,
r) "SRPOS" predstavlja mrežu permanentnih stanica globalnog pozicionog sistema za teritoriju Republike Srpske,
s) "tehnička dokumentacija" je skup projekata koji se izrađuju radi utvrđivanja koncepcije geodetskih radova, razrade uslova i načina izvođenja radova,
t) "topografski objekti" su prirodni i izgrađeni objekti na zemljinoj površini, klasifikovani u odgovarajuće teme, prostorno geometrijski određeni u državnom referentnom sistemu i opisani atributima,
ć) "veb servisi" su programske komponente koje omogućavaju izgradnju proširivih, slabo povezanih i platformski nezavisnih aplikacija, koji podržavaju međuoperativnost različitih sistema i omogućavaju aplikacijama da razmjenjuju poruke korišćenjem standardnih protokola i
u) "Geoinformacioni sistem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske" je centralni i osnovni segment geoinformacionog sistema Republike Srpske (infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske).

Član 3.

Premjer Republike Srpske su stručni poslovi u oblastima:
a) katastarskog premjera,
b) premjera u postupku uređenja zemljišne teritorije komasacijom (u daljem tekstu: komasacioni premjer),
v) premjera vodova,
g) topografskog premjera i
d) premjera entitetske linije.

Član 4.

(1) Katastar nepokretnosti je osnovni i javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.
(2) Nepokretnosti koje se, u smislu ovog zakona, upisuju u katastar nepokretnosti su:
a) zemljište (katastarske parcele poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i drugog zemljišta),
b) nadzemni i podzemni građevinski objekti (u daljem tekstu: objekti) i
v) posebni dijelovi objekata koji čine građevinsku cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i drugi).
(3) Objekti u smislu ovog zakona su: zgrade svih vrsta, privredni objekti, objekti kulture, sporta i rekreacije, skloništa i drugi građevinski objekti.

Član 5.

(1) Poslovi premjera Republike Srpske, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, praćenja i obezbjeđivanja ažurnosti katastra nepokretnosti, osnovnih geodetskih radova, Centralnog adresnog registra, registra prostornih jedinica, osnivanja katastra vodova, topografsko-kartografske djelatnosti, Geoinformacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: GIS Uprave) i infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske (u daljem tekstu: IGPRS) iz nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Uprava), obavljaju se na osnovu srednjoročnog programa i godišnjeg plana radova.
(2) Srednjoročni program radova donosi Narodna skupština Republike Srpske na prijedlog Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), a godišnji plan radova donosi Vlada na prijedlog Uprave.
(3) Programom i planom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se vrsta i obim radova, kao i izvori i obim sredstava za njihovu realizaciju.
(4) Realizacija programa i plana radova finansira se u skladu sa posebnim zakonom.
(5) Srednjoročni program radova i godišnji plan radova objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 6.

Premjer Republike Srpske, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovni geodetski radovi, Centralni adresni registar, registar prostornih jedinica, topografsko-kartografska djelatnost, GIS Uprave i IGPRS su od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Član 7.

Na pojedina pitanja upisa stvarnih prava koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju svojina i druga stvarna prava, a na pojedina pitanja postupka koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

II UPRAVNI I STRUČNI POSLOVI

Član 8.

(1) Za stručne poslove (u daljem tekstu: geodetski radovi) i upravne poslove iz člana 1. ovog zakona nadležna je Uprava.
(2) Geodetske radove iz stava 1. ovog člana može obavljati i geodetska organizacija, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.
(3) Geodetske radove, izradu topografskih karata, kao i vođenje posebnih evidencija o nepokretnostima, koji se obavljaju, izrađuju i služe za potrebe civilne zaštite i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove vrši Uprava, u skladu sa posebnim propisima.

1. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Član 9.

(1) Poslove iz svog djelokruga Uprava obavlja u sjedištu i van sjedišta.
(2) Sjedište Uprave je u Banjoj Luci.

Član 10.

Pored poslova određenih Zakonom o republičkoj upravi, djelokrug Uprave su i geodetski radovi i poslovi republičke uprave koji se odnose na:
a) osnovne geodetske radove,
b) katastarski i komasacioni premjer,
v) osnivanje, obnovu i održavanje katastra nepokretnosti,
g) premjer vodova, osnivanje i održavanje katastra vodova,
d) stručni nadzor nad geodetskim radovima,
đ) izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije,
e) izdavanje i oduzimanje geodetske licence,
ž) izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srpske za potrebe premjera Republike Srpske,
z) Centralni adresni registar,
i) uspostavu i održavanje registra prostornih jedinica,
j) premjer entitetske linije i vođenje registra entitetske linije,
k) katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta,
l) daljinsku detekciju, topografski premjer i topografsko-kartografsku djelatnost,
lj) izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija,
m) vođenje evidencije o geografskim imenima,
n) osnivanje, održavanje i raspolaganje geodetskim informacionim sistemom,
nj) vođenje arhiva dokumentacije osnovnih geodetskih radova, katastarskog i komasacionog premjera, premjera Republike Srpske, katastra nepokretnosti, katastra vodova, topografsko-kartografske djelatnosti i dr.,
o) učešće u osnivanju i održavanju IGPRS,
p) stručni nadzor nad radom geodetske organizacije,
r) ovjeru geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima i
s) pružanje usluga iz djelokruga Uprave u okviru međunarodne saradnje.

Član 11.

U upravnim poslovima premjera Republike Srpske, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, osnivanja katastra vodova, kao i njihovog održavanja, rješava:
a) u prvom stepenu područna jedinica Uprave i
b) u drugom stepenu Uprava.
v) nadležni sud u upravnom sporu

2. Geodetska organizacija

Član 12.

Geodetski radovi koje obavlja geodetska organizacija su:
a) izrada tehničke dokumentacije i tehnička kontrola nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta,
b) izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta i
v) izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastra vodova.

Član 13.

(1) Geodetska organizacija može izvoditi geodetske radove iz člana 12. ovog zakona na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske, ako joj je izdata licenca za rad.
(2) Licencu iz stava 1. ovog člana, za pojedine vrste geodetskih radova, Uprava izdaje rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(3) Licenca se izdaje geodetskoj organizaciji ako:
a) je registrovana kod nadležnog organa Republike Srpske za izvođenje geodetskih radova,
b) ima ovim zakonom propisani broj zaposlenih radnika geodetske struke sa odgovarajućim geodetskim licencama, koji su u geodetskoj organizaciji zaposleni sa punim radnim vremenom i
v) ima radne prostorije i posjeduje odgovarajuće mjerne instrumente i opremu.
(4) Javnom preduzeću i drugom pravnom licu može se izdati licenca za rad samo za radove iz člana 12. tačka v) ovog zakona koji su u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je osnovano.
(5) Naučnoobrazovnoj geodetskoj ustanovi može se izdati licenca za rad samo za radove iz člana 12. tačka a) ovog zakona.
(6) Geodetska organizacija registrovana u inostranstvu može u Republici Srpskoj izvoditi samo geodetske radove iz člana 12. tačka b) ovog zakona, ako je na međunarodnom tenderu izabrana za izvođača radova i ispunjava uslove propisane odredbama ovog zakona.

Član 14.

(1) Geodetska licenca prvog reda omogućuje obavljanje poslova odgovornog projektanta, rukovođenja i tehničke kontrole nad izvođenjem geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, izvođenja tih radova, kao i izrade projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja.
(2) Geodetska licenca drugog reda omogućava obavljanje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat.
(3) Lice sa geodetskom licencom prvog reda može obavljati i poslove za koje je ovim zakonom predviđena geodetska licenca drugog reda.
(4) Geodetsku licencu prvog i drugog reda Uprava izdaje rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(5) Licu kome je izdata geodetska licenca izdaje se pečat.
(6) Lice sa geodetskom licencom može koristiti pečat ako je sa punim radnim vremenom zaposleno u geodetskoj organizaciji.
(7) Lice geodetske struke bez geodetske licence zaposleno u geodetskoj organizaciji učestvuje u obavljanju poslova za koje geodetska organizacija ima licencu za rad.

Član 15.

(1) Geodetsku licencu prvog reda stiče lice geodetske struke sa završnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom na geodetskim poslovima u trajanju od najmanje tri godine.
(2) Geodetsku licencu drugog reda stiče lice geodetske struke sa završenim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom na geodetskim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.
(3) Geodetsku licencu drugog reda stiče i lice geodetske struke sa završenim studijama u trajanju od najmanje dvije godine, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom na geodetskim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine.

Član 16.

(1) Licu geodetske struke i licu poljoprivredne struke iz člana 17. stav 4. ovog zakona zaposlenom u geodetskoj organizaciji, Uprava izdaje legitimaciju za identifikaciju (u daljem tekstu: legitimacija).
(2) Lice kome je izdata legitimacija koristi legitimaciju prilikom:
a) obavljanja geodetskih radova na terenu i
b) predstavljanja ovlašćenom licu koje vrši nadzor u skladu sa zakonom.
(3) Zaposleni u geodetskoj organizaciji kome je prestao radni odnos u toj organizaciji dužan je Upravi vratiti legitimaciju.

Član 17.

(1) Za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i tehničku kontrolu nad izvođenjem geodetskih radova, za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, kao i izradu projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica sa punim radnim vremenom koja posjeduju geodetsku licencu prvog reda.
(2) Za izvođenje geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, geodetska organizacija mora imati najmanje pet zaposlenih radnika geodetske struke sa punim radnim vremenom, od kojih najmanje dva sa geodetskom licencom prvog reda.
(3) Za izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena radnika geodetske struke sa punim radnim vremenom, od kojih najmanje jedan sa geodetskom licencom drugog reda.
(4) Za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procjene zemljišta, geodetska organizacija mora imati najmanje jednog zaposlenog radnika poljoprivredne struke sa punim radnim vremenom, sa završenim studijama poljoprivredne struke u trajanju od najmanje dvije godine, sa položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave, odgovarajućom licencom izdatom od strane nadležnog organa i radnim iskustvom u poljoprivrednoj struci od najmanje tri godine.
(5) Za snimanje teritorije Republike Srpske iz vazdušnog prostora za potrebe premjera Republike Srpske, geodetska organizacija mora ispunjavati uslove iz stava 2. ovog člana i posjedovati ovlašćenje Uprave za snimanje iz vazdušnog prostora, koje se izdaje rješenjem.

Član 18.

(1) Geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za rad dužna je da:
a) izvodi geodetske radove na osnovu podataka preuzetih iz GIS Uprave,
b) izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima,
v) prije početka izvođenja radova prijavi Upravi radove predviđene ovim zakonom,
g) otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku pregleda i prijema radova i u postupku vršenja stručnog nadzora,
d) prijavi Upravi promjenu sjedišta, naziva i svaku drugu promjenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene,
đ) dostavi Upravi elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju, u roku utvrđenom ovim zakonom, odnosno u ugovorenom roku,
e) istakne raspored radnog vremena i vremena predviđenog za rad sa strankama, koji su usaglašeni sa zakonom i da se pridržava radnog vremena,
ž) naknadu za pružanje usluga naplaćuje u skladu sa važećim propisom,
z) obezbijedi odgovarajući dokument o ispravnosti geodetskog instrumenta kojim izvodi geodetske radove i
i) licu koje vrši stručni nadzor nad radom geodetske organizacije i Upravi kada vrši pregled i prijem radova, stavi na uvid tehničku i drugu dokumentaciju i omogući nesmetano vršenje nadzora i pregleda radova.
(2) Pored dužnosti iz stava 1. ovog člana, geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastra vodova dužna je da:
a) vodi evidenciju primljenih zahtjeva stranaka,
b) u postupku održavanja katastra nepokretnosti prihvati zahtjev stranke za obavljanje geodetskih radova na teritoriji jedinice lokalne samouprave gdje ima sjedište, odnosno ne smije da odbije zahtjev bez opravdanog razloga,
v) obavijesti Upravu o spriječenosti za izvođenje radova koja traje duže od jednog mjeseca, u roku od tri dana od dana nastanka razloga spriječenosti za izvođenje radova i
g) o svom trošku ponovo izvrši na terenu radnje na čije preduzimanje je ovlašćen, u slučaju kad se u postupku po pravnom lijeku od strane organa koji odlučuje o tom lijeku utvrdi da je zbog greške pri preduzimanju navedeni radnji od strane geodetske organizacije činjenično stanje nepotpuno ili pogrešno utvrđeno.
(3) U slučaju promjene iz stava 1. tačka d) ovog člana ili promjene za koju je Uprava saznala na drugi način, a koja je od uticaja na ispunjenost uslova za rad geodetske organizacije, odnosno za izvođenje određene vrste geodetskih radova, Uprava donosi rješenje o promjeni.
(4) Opravdanim razlogom, u smislu stava 2. tačka b) ovog člana, smatra se bolest ili druga spriječenost za rad zaposlenog u geodetskoj oranizaciji i odsustvovanje sa posla zaposlenog u geodetskoj organizaciji u skladu sa zakonom.
(5) Za štetu koju zaposleni u geodetskoj organizaciji prouzrokuje trećem licu prilikom obavljanja geodetskih radova odgovara geodetska organizacija u skladu sa zakonom.

Član 19.

(1) Za geodetske radove koje izvodi geodetska organizacija odgovorno je lice sa geodetskom licencom.
(2) Lice sa geodetskom licencom dužno je da:
a) geodetske radove izvodi u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima i
b) ovjeri svojim pečatom elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju.
(3) Ako lice sa geodetskom licencom ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima ili ovjeri svojim pečatom elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju o nepostojećim promjenama ili sa neistinitim podacima, Uprava će tom licu rješenjem oduzeti geodetsku licencu, pečat i legitimaciju na period od jedne do tri godine.
(4) Protiv rješenja iz stava 3. ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
(5) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procjene zemljišta odgovorno je lice iz člana 17. stav 4. ovog zakona.

Član 20.

(1) Licenca za rad prestaje da važi na zahtjev geodetske organizacije i oduzimanjem.
(2) O prestanku važenja licence iz stava 1. ovog člana odlučuje Uprava rješenjem.
(3) Uprava će oduzeti licencu geodetskoj organizaciji, ako geodetska organizacija:
a) bude brisana iz registra nadležnog organa,
b) ne ispunjava propisane uslove za rad u skladu sa ovim zakonom,
v) bez opravdanog razloga ne obavlja geodetske radove na održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova duže od 60 dana na teritoriji jedinice lokalne samouprave gdje ima sjedište,
g) ne otkloni nedostatke ili nepravilnosti čije otklanjanje je naloženo u vršenju stručnog nadzora i
d) ako poslije zabrane izvođenja radova nastavi sa radom.
(4) Svim zaposlenima u geodetskoj organizaciji kojoj je licenca prestala da važi ili je oduzeta prestaju da važe legitimacije danom prestanka važenja licence, odnosno danom konačnosti rješenja o oduzimanju licence.

Član 21.

Protiv rješenja o licencama donijetih u skladu sa odredbama ovog zakona ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 22.

(1) O licencama izdatim za rad geodetskih organizacija i geodetskim licencama Uprava vodi registar koji je javan.
(2) Registar iz stava 1. ovog člana objavljuje se i na internet stranici Uprave.

III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (PROJEKTOVANjE), IZVOĐENjE I STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM GEODETSKIH RADOVA

Član 23.

Tehnička dokumentacija obuhvata idejni projekat i glavni projekat.

Član 24.

(1) Idejni projekat je projekat kojim se određuje lokacija geodetskih radova, tehničko-tehnološka koncepcija izvođenja radova, obim, dinamika i orijentaciona vrijednost radova.
(2) Idejni projekat izrađuje Uprava ili geodetska organizacija po zahtjevu investitora, na osnovu projektnog zadatka, u oblastima za koje se izrađuje glavni projekat.

Član 25.

(1) Glavni projekat se izrađuje za potrebe izvođenja geodetskih radova naročito u sljedećim oblastima:
a) osnovnih geodetskih radova,
b) katastarskog premjera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti,
v) premjera vodova i osnivanja katastra vodova,
g) topografskog premjera i topografsko-kartografske djelatnosti,
d) komasacionog premjera i uređenja zemljišne teritorije komasacijom i
đ) izrade geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inžinjersko-tehničkim oblastima.
(2) Glavni projekat izrađuje Uprava ili geodetska organizacija na osnovu projektnog zadatka koji obezbjeđuje i ovjerava investitor.
(3) Izuzetno, za poslove iz stava 1. tačka đ) ovog člana, geodetske podloge za radove manjeg obima i složenosti, izrađuju se na osnovu projektnog zadatka, koji obezbjeđuje i ovjerava investitor.

Član 26.

Glavni projekat za izvođenje geodetskih radova sadrži:
a) opšte podatke o predmetu projekta i pratećoj dokumentaciji,
b) projektni zadatak za izradu glavnog projekta,
v) osnove za izradu projekta,
g) tehnički izvještaj o izvršenim prethodnim radovima,
d) projektno rješenje geodetskih radova,
đ) organizaciju radova,
e) predmjer i predračun radova i
ž) grafičke priloge i tabele.
Član 27.

(1) Idejni projekat podliježe stručnoj kontroli revizione komisije koju obrazuje Uprava.
(2) Glavni projekat podliježe tehničkoj kontroli.
(3) Tehničku kontrolu glavnog projekta za izvođenje geodetskih radova iz člana 25. ovog zakona vrši Uprava ili geodetska organizacija koju odredi investitor i koja ispunjava uslove iz člana 17. stav 1. ovog zakona.
(4) Tehničku kontrolu glavnog projekta ne može vršiti geodetska organizacija koja je izradila ili učestvovala u izradi glavnog projekta.
(5) Troškove stručne i tehničke kontrole snosi investitor.

Član 28.

(1) Geodetske radove za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta izvodi Uprava ili geodetska organizacija.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, premjer vodova i izradu geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inžinjersko-tehničkim oblastima izvodi geodetska organizacija.
(3) Izvođač radova dužan je da:
a) radove izvodi prema tehničkoj dokumentaciji i u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova,
b) vodi dnevnik radova,
v) obavijesti stručni nadzor o eventualnim nedostacima uočenim u tehničkoj dokumentaciji i o drugim okolnostima koje su od uticaja na izvođenje radova i primjenu tehničke dokumentacije i
g) otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku vršenja stručnog nadzora.

Član 29.

(1) Stručni nadzor je nadzor nad izvođenjem radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta i obuhvata:
a) kontrolu da li se izvođenje radova vrši prema tehničkoj dokumentaciji,
b) kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i
v) primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa.
(2) Stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova u osnovnim geodetskim radovima, katastarskom premjeru, osnivanju i obnovi katastra nepokretnosti, premjera vodova i osnivanja katastra vodova i topografskom premjeru i topografsko-kartografskoj djelatnosti, vrši Uprava.
(3) Stručni nadzor nad radovima u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom vrši Uprava.

IV OSNOVNI GEODETSKI RADOVI

Član 30.

Osnovni geodetski radovi su radovi koji obuhvataju geodetski datum, projekciju i referentne mreže Republike Srpske kojima se realizuje osnovni geodetski referentni sistem stalnih geodetskih tačaka.

Član 31.

(1) U referentnom sistemu Republike Srpske vrši se horizontalno i vertikalno pozicioniranje parcela, objekata, vodova, terena, topografskih objekata i objektnih cjelina, kao i određivanje zemljinog spoljašnjeg gravitacionog polja i geodinamička istraživanja.
(2) U okviru referentnog sistema Republike Srpske određuju se:
a) prostorni (trodimenzionalni) referentni sistem,
b) horizontalni (dvodimenzionalni) referentni sistem,
v) vertikalni (jednodimenzionalni) referentni sistem,
g) gravimetrijski referentni sistem i
d) astronomski referentni sistem.
(3) Parametre geodetskih datuma referentnih geodetskih sistema propisuje Vlada na prijedlog Uprave.

Član 32.

Projekciju Republike Srpske propisuje Vlada na prijedlog Uprave.

Član 33.

(1) Prostorni referentni, horizontalni referentni, vertikalni referentni sistem, referentni sistem gravimetrijskih određivanja i astronomski referentni sistem materijalizuju se odgovarajućim referentnim okvirima Republike Srpske, odnosno skupom materijalizovanih tačaka i trodimenzionalnim, odnosno dvodimenzionalnim pravolinijskim ili krivolinijskim koordinatama, odnosno njihovim visinama, vrijednostima apsolutnog ubrzanja sile zemljine teže, odnosno skupom ekstraterestričkih objekata i njihovih ekvatorskih koordinata koje se odnose na određenu vremensku epohu.
(2) Prostorni i horizontalni referentni sistemi iz stava 1. ovog člana definisani su referentnom mrežom Republike Srpske – REFRS i mrežom permanentnih stanica Republike Srpske – SRPOS.

Član 34.

Podaci dobijeni u osnovnim geodetskim radovima vode se u bazi podataka osnovnih geodetskih radova, a sadržaj baze podataka osnovnih geodetskih radova propisuje Uprava.

 

V PREMJER REPUBLIKE SRPSKE

1. Katastarski premjer

Član 35.

(1) Katastarski premjer je geodetsko mjerenje i prikupljanje podataka o nepokretnostima i imaocima prava na nepokretnostima.
(2) Geodetsko mjerenje vrši se geodetskim metodama za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti u referentnom sistemu Republike Srpske.
(3) Podaci dobijeni geodetskim mjerenjem i prikupljanjem podataka iz stava 1. ovog člana čine elaborat premjera.
(4) Katastarski premjer vrši se u cilju osnivanja ili obnove katastra nepokretnosti.

Član 36.

Katastarske teritorijalne jedinice su katastarska parcela, katastarska opština i katastarski srez.

Član 37.

(1) Katastarska parcela (u daljem tekstu: parcela) je osnovna katastarska teritorijalna jedinica i predstavlja dio zemljišta u katastarskoj opštini određen granicom (međom) i označen jedinstvenim brojem, na kome postoji pravo svojine.
(2) Granica parcele se definiše graničnim tačkama koje su određene koordinatama propisane klase tačnosti i označene međnim biljegama na terenu.

Član 38.

(1) Katastarska opština je teritorijalna jedinica koja obuhvata područje jednog naseljenog mjesta, za koju se zakonom utvrđuje naziv i koja predstavlja osnovnu jedinicu za koju se vrši katastarski premjer i osniva, obnavlja i održava katastar nepokretnosti.
(2) O formiranju i promjeni granice katastarske opštine odlučuje Uprava, po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi ta katastarska opština, odnosno susjednih jedinica lokalne samouprave, kada promjena granice katastarske opštine mijenja granicu jedinice lokalne samouprave.
(3) U slučaju spora o granicama katastarskih opština odlučuje Vlada na prijedlog Uprave uz pribavljeno mišljenje jedinice lokalne samouprave.
(4) U slučaju kad se promjenom granice katastarske opštine istovremeno mijenja i granica jedinice lokalne samouprave, promjena granice katastarske opštine vrši se u skladu sa zakonom.
(5) Odluka o promjeni granice katastarske opštine objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".
(6) Obilježavanje granica katastarske opštine vrši se postavljanjem geodetskih biljega.

Član 39.

(1) Katastarski srez je teritorijalna jedinica za katastarsko klasiranje zemljišta.
(2) Katastarski srez osniva, ukida, mijenja i njegov naziv utvrđuje Uprava.
(3) Odluka o osnivanju, ukidanju, promjeni granice i naziva katastarskog sreza objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 40.

(1) Katastarski premjer vrši se u katastarskoj opštini ili njenom dijelu, i sadrži:
a) postavljanje dopunskih geodetskih referentnih tačaka za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti i određivanje njihovih koordinata,
b) identifikaciju i obilježavanje granice katastarske opštine,
v) obilježavanje granica katastarske parcele,
g) geodetsko mjerenje i prikupljanje podataka o nepokretnostima prema faktičkom stanju,
d) prikupljanje podataka o imaocu prava na nepokretnosti i
đ) katastarsko klasiranje zemljišta.
(2) U postupku katastarskog premjera može se vršiti i bonitiranje zemljišta.
(3) Prije početka katastarskog premjera Uprava je dužna da:
a) u najmanje jednom mediju dostupnom na čitavoj teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Uprave obavijesti o vršenju katastarskog premjera i objavi poziv imaocima prava da učestvuju u postupku katastarskog premjera i
b) javnim oglašavanjem pozove sve imaoce prava na zemljištu upisane u popisni katastar, katastar zemljišta, zemljišnu knjigu, katastar nepokretnosti, odnosno imaoce prava koji nisu upisani ni u jednu evidenciju, da izvrše obilježavanje graničnih tačaka parcela.

Član 41.

(1) Imalac prava na nepokretnosti dužan je licima koja rade na poslovima premjera i katastra nepokretnosti dozvoliti pristup nepokretnosti, postavljanje geodetske biljege i prikupljanje podataka o nepokretnosti.
(2) Geodetske biljege ne smiju se uništavati, oštećivati, niti neovlašćeno pomjerati ili izmiještati.

Član 42.

(1) Geodetske referentne tačke za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti su tačke mreže permanentnih stanica i referentne mreže.
(2) U postupku katastarskog premjera može se vršiti dopuna referentne mreže.

Član 43.

U postupku katastarskog premjera vrši se identifikacija i obilježavanje granice katastarske opštine.

Član 44.

(1) Imalac prava na području na kome se vrši katastarski premjer dužan je da prije početka premjera, na propisan način i o svom trošku, obilježi međnim biljegama granične tačke parcele.
(2) Ako imalac prava na parceli ne obilježi granične tačke parcele ili je granica sporna, obilježavanje se vrši o trošku imaoca prava na parceli, na osnovu podataka katastra zemljišta, odnosno katastra nepokretnosti ili raspoloživih isprava.
(3) U postupku obilježavanja parcele sačinjava se zapisnik.

Član 45.

(1) Geodetsko mjerenje granice katastarske opštine i nepokretnosti vrši se u skladu sa propisanim klasama tačnosti.
(2) U postupku katastarskog premjera prikupljaju se, odnosno preuzimaju podaci o:
1) prostornim jedinicama,
2) parcelama,
3) objektima i
4) posebnim dijelovima objekta.
(3) Podaci o objektu i posebnom dijelu objekta prikupljaju se prema faktičkom stanju ili preuzimaju iz postojećih evidencija i tehničke dokumentacije.

Član 46.

(1) U postupku katastarskog premjera prikupljaju se podaci o imaocu prava na nepokretnosti u skladu sa faktičkim stanjem.
(2) Ako se ne mogu prikupiti podaci o imaocu prava na nepokretnosti na način iz stava 1. ovog člana, koristiće se podaci o imaocu prava koje sadrže postojeći katastar zemljišta, zemljišna knjiga ili katastar nepokretnosti.

Član 47.

(1) Katastarsko klasiranje zemljišta vrši se na osnovu prirodnih i ekonomskih uslova proizvodnje postojeće kulture na zemljištu i služi za utvrđivanje katastarskog prihoda.
(2) Parcele poljoprivrednog i šumskog zemljišta svrstavaju se u sljedeće katastarske kulture: njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak, šuma, trstik i močvara.
(3) Teritorijalna jedinica za bonitiranje zemljišta je teritorija Republike Srpske.

2. Komasacioni premjer

Član 48.

(1) Komasacioni premjer su geodetski radovi koji se izvode u postupku uređenja zemljišne teritorije komasacijom.
(2) Geodetski radovi iz stava 1. ovog člana izvode se u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na katastarski premjer i zakona kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.
(3) Podaci komasacionog premjera čine elaborat premjera i koriste se za osnivanje, odnosno obnovu katastra nepokretnosti.

3. Premjer vodova

Član 49.

(1) Premjer vodova, nadzemnih i podzemnih, jeste geodetsko mjerenje i prikupljanje podataka o vodovima i stvarnim pravima na njima.
(2) Vodovi, u smislu ovog zakona, jesu vodovod, kanalizacija, drenaža, toplovod, naftovod, gasovod, elektrovodovi, telekomunikacije i drugi vodovi, sa pripadajućim uređajima i postrojenjima.
(3) U pripadajuće uređaje i postrojenja spadaju uređaji koji su izgrađeni na vodovima i koji omogućavaju funkcionisanje i cjelishodno korišćenje vodova.
(4) Premjer vodova je obavezan i finansiraju ga imaoci prava na vodovima, lokalna samouprava ili druga zainteresovana pravna i fizička lica.
(5) Podaci prikupljeni u postupku premjera čine elaborat premjera vodova i služe za osnivanje katastra vodova.

4. Topografski premjer

Član 50.

(1) Topografski premjer je geodetsko mjerenje topografskih objekata i terena propisanom klasom tačnosti, prikupljanje podataka o njihovim kvalitativnim i kvantitativnim osobinama i podataka o geografskim i drugim imenima.
(2) Elaborat topografskog premjera je skup dokumenata i podataka nastalih u postupku projektovanja i realizacije topografskog premjera.
(3) Na osnovu elaborata topografskog premjera i podataka iz drugih izvora formira se osnovni topografski model i izrađuje osnovna karta Republike Srpske i ostale karte, digitalni ortofoto i digitalni model terena prostora Republike Srpske.

5. Premjer entitetske linije

Član 51.

(1) Premjer entitetske linije je označavanje graničnih tačaka, geodetsko mjerenje graničnih tačaka i prikupljanje podataka entitetskoj liniji.
(2) Entitetska linija, u smislu ovog zakona, jeste linija presjeka zamišljene vertikalne ravni i površi Zemlje, koja odvaja prostor Republike Srpske od Federacije BiH i susjednih država.
(3) Podaci dobijeni geodetskim mjerenjem i prikupljanjem podataka iz stava 1. ovog člana čine elaborat o entitetskoj liniji.
(4) Poslovi premjera, izrada elaborata o entitetskoj liniji, vođenje registra entitetske linije i priprema dokumenata o entitetskoj liniji u nadležnosti su Uprave.
(5) Poslovi iz stava 4. ovog člana obavljaju se u skladu sa ovim zakonom, Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, odnosno Aneksom 2. ovog sporazuma – Sporazum o graničnoj liniji između entiteta i odnosnim pitanjima, i drugim propisima kojima je uređena entitetska linija.
(6) Nadležni organi dužni su da zaposlenima u Upravi omoguće kretanje u graničnoj zoni za obavljanje poslova premjera entitetske linije.

6. Metrološko obezbjeđenje geodetskih radova i standardizacija

Član 52.

(1) U cilju metrološkog obezbjeđenja geodetskih radova, saglasno zakonu kojim je uređena oblast metrologije, a na osnovu primarnih etalona jedinica dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže, uspostavljaju se sekundarni i radni etaloni.
(2) Prije upotrebe geodetskih instrumenata u premjeru Republike Srpske i održavanju katastra nepokretnosti i vodova, obavezno se utvrđuju njihova metrološka svojstva.
(3) Geodetski instrumenti podliježu prvom pregledu mjerila, periodičnim i vanrednim pregledima mjerila, u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, što se dokazuje potvrdom ovlašćene laboratorije ili ispitivanjem na posebnim test poligonima Uprave.

Član 53.

Radi obezbjeđenja jedinstvene tehničko-tehnološke osnove za tipizaciju i unifikaciju geodetskih radova, koriste se standardi Republike Srpske i usvojeni međunarodni geodetski standardi, kojima se postiže potreban nivo kvaliteta geodetskih radova.

VI KATASTAR NEPOKRETNOSTI

1. Načela katastra nepokretnosti

Član 54.

Katastar nepokretnosti zasniva se na podacima premjera Republike Srpske.

Član 55.

(1) Svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima stiču se, prenose i ograničavaju upisom u katastar nepokretnosti (konstitutivnost upisa), a prestaju brisanjem upisa.
(2) U slučajevima određenim zakonom, svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima mogu se steći i prije upisa u katastar nepokretnosti, a upisom proizvode pravno dejstvo prema trećim licima (deklarativnost upisa).
(3) U katastar nepokretnosti mogu se upisati i određena obligaciona prava koja se od trenutka upisa mogu suprotstaviti trećim licima.

Član 56.

(1) Imalac prava na nepokretnosti obavezan je da podnese zahtjev za upis nepokretnosti i prava svojine u katastar nepokretnosti.
(2) Upis nepokretnosti i prava svojine vrši se u katastru nepokretnosti i po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom.

Član 57.

(1) Podaci katastra nepokretnosti su javni i svako može izvršiti uvid u te podatke, pod uslovima određenim ovim zakonom.
(2) Niko se ne može pozivati na to da mu podaci upisani u katastru nepokretnosti nisu bili ili nisu mogli biti poznati, niti to može dokazivati.

 

Član 58.

Podaci o nepokretnostima upisani u katastar nepokretnosti su istiniti i pouzdani i niko ne može snositi štetne posljedice zbog tog pouzdanja.

Član 59.

Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu ovog zakona i drugih propisa.

Član 60.

Upis u katastar nepokretnosti i utvrđivanje reda prvenstva prava vrši se prema vremenskom redoslijedu podnošenja zahtjeva za upis, osim ako je zakonom drugačije određeno.

Član 61.

Sadržina svakog upisa u katastar nepokretnosti mora biti potpuno određena u pogledu nepokretnosti na koju se upis odnosi, vrste upisa, prava, odnosno drugih činjenica koje se upisuju, kao i u pogledu subjekta upisa, redoslijeda prvenstva upisa i isprava na osnovu kojih je upis izvršen.

2. Sastav i sadržina katastra nepokretnosti

Član 62.

Katastar nepokretnosti sastoji se od:
a) elaborata premjera,
b) zbirke isprava i
v) baze podataka katastra nepokretnosti.

Član 63.

(1) Elaborat premjera je skup dokumenata i podataka nastalih u postupku projektovanja i realizacije katastarskog, komasacionog premjera ili postojećeg premjera, na osnovu kojih se osniva ili obnavlja katastar nepokretnosti.
(2) Elaborat premjera čuva se trajno.

Član 64.

(1) Zbirka isprava je skup isprava na osnovu kojih je izvršen upis ili brisanje upisa na nepokretnostima.
(2) Zbirka isprava čuva se trajno.

Član 65.

(1) Baza podataka katastra nepokretnosti (u daljem tekstu: BPKN) je skup geoprostornih i drugih podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima i sadrži podatke o:
a) parcelama,
b) objektima,
v) posebnim dijelovima objekata i
g) imaocima stvarnih prava na nepokretnostima.
(2) U bazi podataka katastra nepokretnosti vode se podaci Centralnog adresnog registra i registra prostornih jedinica.
(3) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite sadržaja BPKN kao dijela GIS RUGIPP RS, propisuje direktor Uprave.

Član 66.

(1) Iz baze podataka katastra nepokretnosti izdaje se katastarski plan u digitalnom ili analognom obliku, za jednu ili više parcela.
(2) Katastarski plan iz stava 1. ovog člana izdaje se u propisanom formatu, obliku i razmjeri.

Član 67.

(1) Iz baze podataka katastra nepokretnosti izdaje se list nepokretnosti u propisanom obliku i sadržaju, za:
a) nepokretnost i
b) imaoca prava.
(2) List nepokretnosti iz stava 1. tačka a) ovog člana sadrži podatke koji se odnose na jednu nepokretnost.
(3) List nepokretnosti iz stava 1. tačka b) sadrži podatke koji se odnose na sve nepokretnosti koje pripadaju istom imaocu prava.

3. Upis u katastar nepokretnosti

Član 68.

Vrste upisa u katastar nepokretnosti su:
a) upis nepokretnosti,
b) upis stvarnih prava,
v) upis određenih obligacionih prava, u skladu sa članom 55. stav 3. ovog zakona,
g) predbilježba i
d) zabilježba.
Član 69.

(1) Upis nepokretnosti je upis podataka o parceli, objektu i posebnom dijelu objekta.
(2) Podaci o parceli upisuju se na osnovu elaborata premjera, odnosno elaborata geodetskih radova i isprave za upis kada je to određeno zakonom.
(3) Podaci o objektu upisuju se na osnovu elaborata premjera, odnosno elaborata geodetskih radova.
(4) Podaci o posebnim dijelovima objekta upisuju se na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska ili upotrebna dozvola ili na osnovu:
a) zemljišne knjige i knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova u društvenoj svojini i knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža,
b) akta nadležnog organa i
v) elaborata geodetskih radova.
(5) Kada za objekat, odnosno posebni dio objekta nije izdato odobrenje za građenje ili upotrebna dozvola, kada je objekat izgrađen prekoračenjem ovlašćenja iz odobrenja za građenje, ili je objekat privremeni, upisuje se i odgovarajuća zabilježba.

Član 70.

Upis stvarnih prava je upis kojim se stiču, prenose, ograničavaju ili prestaju pravo svojine i druga stvarna prava na nepokretnostima.

Član 71.

(1) Svojina na nepokretnosti upisuje se kao:
a) pravo svojine,
b) pravo susvojine i
v) pravo zajedničke svojine.
(2) Pravo svojine upisuje se u korist imaoca prava na cijeloj nepokretnosti.
(3) Pravo susvojine upisuje se u korist imalaca prava po određenim udjelima u odnosu na cjelinu nepokretnosti.
(4) Pravo zajedničke svojine na nepokretnosti upisuje se na ime svih imalaca prava svojine, kada udio u ispravi za upis nije određen.

Član 72.

U katastar nepokretnosti upisuju se pravo građenja, pravo zakupa, pravo službenosti, hipoteka i druga stvarna prava na nepokretnostima propisana zakonom.

Član 73.

(1) Predbilježba je upis kojim se uslovno stiču, prenose, ograničavaju ili prestaju stvarna prava na nepokretnostima.
(2) Predbilježba se vrši na osnovu isprave za upis koja ne ispunjava uslove za konačan upis stvarnih prava, i to:
a) ako privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu ne sadrži izjavu o dozvoli upisa, a ta izjava nije data ni u posebnoj ispravi,
b) ako je izjava o dozvoli upisa uslovna ili oročena, a uslov i rok nisu ispunjeni,
v) ako javna isprava nije postala pravosnažna i
g) ako nadležni organ u javnoj ispravi odredi upis predbilježbe.
(3) Predbilježba se upisuje i na osnovu isprave za upis u kojoj je nepokretnost na koju se predbilježba odnosi odrediva, ali nije potpuno i tačno određena.
(4) Predbilježba se upisuje na rok do 90 dana ili na rok prema ispravi iz stava 2. tačka g) ovog člana.

Član 74.

(1) Predbilježba se opravdava otklanjanjem smetnji za upis stvarnih prava koje su postojale u trenutku upisa predbilježbe, odnosno naknadnim dostavljanjem dokaza o ispunjenju uslova ili roka za upis stvarnih prava.
(2) Opravdanjem predbilježba postaje upis stvarnih prava, sa dejstvom od trenutka upisa predbilježbe.
(3) Predbilježba se briše rješenjem po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke, ako ne bude opravdana u roku.

Član 75.

(1) Po upisu predbilježbe dozvoljeni su upisi kako protiv predbilježnog imaoca prava tako i protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbilježbom, s tim što su ovi upisi uslovljeni opravdanjem, odnosno brisanjem predbilježbe.
(2) Opravdanjem predbilježbe osnažuju se i postaju bezuslovni svi upisi protiv predbilježnog imaoca prava, dok se svi upisi protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbilježbom brišu po službenoj dužnosti.
(3) Brisanjem predbilježbe, svi upisi protiv predbilježnog imaoca prava brišu se po službenoj dužnosti, a osnažuju se i bezuslovni postaju svi upisi izvršeni protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbilježbom.

Član 76.

(1) Zabilježba je upis kojim se u katastar nepokretnosti upisuju činjenice koje su od značaja za zasnivanje, izmjenu, prestanak ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima, koje se odnose na ličnost imaoca prava, na samu nepokretnost ili na pravne odnose povodom nepokretnosti.
(2) Od upisa zabilježbe koja je od značaja za zasnivanje, izmjenu, prestanak ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima, sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabilježbe, uslovni su i zavise od ishoda rješavanja stvarnih prava na nepokretnosti zbog kojih je zabilježba upisana.

Član 77.

Zabilježbom se vrši upis činjenica koje se odnose na:
a) lična stanja imaoca prava,
b) prvenstveni red za budući upis,
v) pokretanje spora za utvrđivanje prava na nepokretnosti,
g) pokretanje upravnog spora protiv drugostepenog rješenja u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova,
d) pokretanje postupka eksproprijacije nepokretnosti,
đ) zabranu otuđenja i opterećenja nepokretnosti,
e) zabranu upisa stvarnih prava na nepokretnosti,
ž) postupak izvršenja,
z) pobijanje dužnikovih pravnih radnji,
i) zaštitu prirodnih dobara i
j) ostale zabilježbe propisane zakonom.

4. Opšti uslovi za upis stvarnih prava, predbilježbe i zabilježbe

Član 78.

(1) Opšti uslovi za upis stvarnih prava, predbilježbe i zabilježbe u katastar nepokretnosti su postojanje:
a) upisane nepokretnosti,
b) upisanog prethodnika i
v) isprave za upis.
(2) Opšti uslovi uvijek moraju biti ispunjeni, osim ako je zakonom drugačije određen uslov i osnov upisa.

Član 79.

U trenutku podnošenja zahtjeva za upis, nepokretnost mora biti upisana u katastru nepokretnosti ili može biti upisana istovremeno sa upisom stvarnog prava.

Član 80.

(1) Upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni su samo protiv lica koje je u trenutku podnošenja zahtjeva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahtijeva ili je predbilježeno kao imalac tog prava (upisani prethodnik).
(2) Upis se dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtjev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.
(3) Kad se vrši upis stvarnih prava na novoizgrađenom objektu ne zahtijeva se postojanje upisanog prethodnika.

Član 81.

(1) Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu privatne ili javne isprave, koja je po sadržini i formi podobna za upis.
(2) Isprava je podobna za upis ako sadrži:
a) mjesto i datum sastavljanja i ovjere, odnosno datum donošenja isprave,
b) označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dijela objekta),
v) lične podatke za lice u čiju korist se zahtijeva upis u katastar nepokretnosti (za fizička lica – prezime, ime i ime jednog roditelja, prebivalište ili boravište i jedinstveni matični broj građanina, a za pravna lica – naziv, sjedište i identifikacioni broj) i
g) lične podatke za lice koje je upisano kao pravni prethodnik.
(3) Izuzetno od stava 2. t. b) i v) ovog člana, za upis zabilježbe koja se odnosi na ličnost imaoca prava isprava za upis ne mora sadržavati podatke o označenju nepokretnosti, a za upis zabilježbe koja se odnosi na samu nepokretnost isprava ne mora sadržavati podatke o upisanom prethodniku.
(4) Isprava za upis mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji ili u drugom obliku propisanom zakonom, a ako je isprava na stranom jeziku, uz nju treba da se dostavi i ovjeren prevod.

Član 82.

(1) Pored uslova iz člana 81. ovog zakona, da bi bila podobna za upis, privatna isprava treba da:
a) je sačinjena u skladu sa zakonom i
b) sadrži izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena.
(2) Ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u privatnoj ispravi, odnosno ispravi o pravnom poslu, može biti data u posebnoj notarski obrađenoj i ovjerenoj ispravi.

Član 83.

(1) Javna isprava na osnovu koje se može izvršiti upis je odluka suda, republičkog i drugog organa ili organizacije donesena u vršenju javnih ovlašćenja, kada su ti organi ili organizacije prema zakonu nadležni za donošenje odluka o pravima, odnosno o drugim činjenicama koje se upisuju u katastar nepokretnosti.
(2) Da bi bila podobna za upis javna isprava iz stava 1. ovog člana, mora biti pravosnažna.
(3) Strana javna isprava, odnosno isprava koja se u državi sastavljanja smatra javnom ispravom, smatra se podobnom za upis, ako je priznata u Republici Srpskoj, u skladu sa zakonom.

5. Zabrana upisa u katastar nepokretnosti

Član 84.

(1) Upis u katastar nepokretnosti neće se dozvoliti kad je zakonom, odlukom suda ili drugog nadležnog organa, određena zabrana upisa na nepokretnosti.
(2) Upis u katastar nepokretnosti neće se dozvoliti i u slučaju kad bi se takvim upisom izvršila povreda prinudnih propisa.

6. Osnivanje katastra nepokretnosti

Član 85.

(1) Katastar nepokretnosti osniva se u katastarskim opštinama u kojima je na snazi popisni katastar, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u stereografskoj projekciji, katastar zemljišta i katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljeni na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji (u daljem tekstu: katastarska evidencija) i zemljišna knjiga.
(2) Katastar nepokretnosti osniva se za cijelu katastarsku opštinu.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, katastar nepokretnosti može da se osnuje za dio katastarske opštine, a najmanje za jednu parcelu, na osnovu odluke Uprave.
(4) Katastar nepokretnosti osniva se prema podacima:
a) katastarske evidencije, zemljišne knjige, knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova i knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža (u daljem tesktu: knjiga uloženih ugovora) i
b) katastarskog ili komasacionog premjera.
(5) Katastar nepokretnosti osniva se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na nepokretnostima.
(6) Postupak iz stava 5. ovog člana provodi komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na nepokretnostima(u daljem tekstu: komisija za izlaganje).
(7) Na osnovu podataka iz stava 4. ovog člana formira se baza podataka katastra nepokretnosti.

Član 86.

(1) Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premjera može se vršiti:
a) ako nije izvršen premjer i ako je postojeći premjer u stereografskoj projekciji,
b) radi unapređenja tačnosti ili ažurnosti postojećeg premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji.
(2) Odluku o katastarskom premjeru i osnivanju katastra nepokretnosti donosi Uprava.

Član 87.

(1) Nadležni sudovi dužni su da na zahtjev Uprave omoguće uvid, korišćenje i preuzimanje podataka iz zemljišne knjige u svrhu priprema za osnivanje katastra nepokretnosti, te predaju zemljišnu knjigu, odnosno njene dijelove, najkasnije do dana početka osnivanja katastra nepokretnosti.
(2) Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti neće se provoditi promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, a neriješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se Upravi i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.
(3) U postupku osnivanja katastra nepokretnosti imaoci prava na nepokretnostima, fizička i pravna lica, republički i drugi organi i organizacije dužni su da, na zahtjev Uprave, dostave podatke o nepokretnostima koje imaju u svojim evidencijama.

Član 88.

(1) Osnivanje katastra nepokretnosti objavljuje se javnim oglasom u katastarskoj opštini u kojoj se osniva katastar nepokretnosti i na internet stranici Uprave, najkasnije 30 dana prije početka osnivanja katastra nepokretnosti.
(2) Javni oglas iz stava 1. ovog člana sadrži:
a) naziv jedinice lokalne samouprave i katastarske opštine,
b) opis granica područja katastarske opštine ili njenog dijela za koju se vrši osnivanje katastra nepokretnosti,
v) javni poziv licima koja smatraju da imaju pravni interes da učestvuju u postupku osnivanja katastra nepokretnosti i
g) datum početka i završetka (rok) osnivanja katastra nepokretnosti.

Član 89.

(1) Postupak osnivanja katastra nepokretnosti prema podacima katastra zemljišta i katastra nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljenih na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji, zemljišne knjige i knjige uloženih ugovora i izlaganja obavlja komisija za izlaganje koju obrazuje Uprava.
(2) Komisija za izlaganje sastoji se od predsjednika i dva člana, kojima se imenuju zamjenici.
(3) Za predsjednika komisije za izlaganje imenuje se državni službenik Uprave pravne struke sa završenim studijama prava u trajanju od najmanje četiri godine i položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave, a za člana državni službenik Uprave geodetske struke sa završenim studijama geodezije u trajanju od najmanje četiri godine, ili državni službenik Uprave sa završenim geodetskim studijem u trajanju od najmanje dvije godine i položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave.
(4) Jedan član komisije za izlaganje imenuje se iz reda građana koji imaju prebivalište u jedinici lokalne samouprave za čije područje se vrši osnivanje katastra nepokretnosti.
(5) Izuzetno, za drugog člana komisije, može se imenovati državni službenik Uprave, geodetske struke sa srednjom stručnom spremom, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u geodetskoj struci.

7. Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarske evidencije, knjige uloženih ugovora i zemljišne knjige

Član 90.

(1) U katastar nepokretnosti upisuju se podaci o nepokretnostima prema podacima katastarske evidencije, knjige uloženih ugovora, zemljišne knjige i naknadno prikupljenim podacima o nepokretnostima.
(2) Tehnički podaci o nepokretnostima upisuju se u katastar nepokretnosti isključivo prema podacima premjera izvršenog u Gaus-Krigerovoj projekciji.
(3) Na osnovu podataka iz st. 1. i 2. ovog člana formira se baza podataka katastra nepokretnosti sa privremenim upisima.

8. Upis stvarnih prava prema podacima katastra zemljišta i katastra nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljenih na osnovu premjera u
Gaus-Krigerovoj projekciji, zemljišne knjige i knjige uloženih ugovora

Član 91.

(1) Radi utvrđivanja i upisa imalaca stvarnih prava na parcelama i objektima čiji posebni dijelovi nisu upisani u knjigu uloženih ugovora ili zemljišnu knjigu kao etažna svojina, osnovaće se katastar nepokretnosti u postupku izlaganja.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, imaoci stvarnih prava upisani u zemljišnoj knjizi na objektu čiji su posebni dijelovi upisani kao etažna svojina i zemljištu za redovnu upotrebu objekta kao zajednička svojina, upisuju se u katastar nepokretnosti.
(3) Za objekte čiji posebni dijelovi su upisani u knjigu uloženih ugovora ili zemljišnu knjigu kao etažna svojina, kao imalac stvarnih prava upisuje se lice prema stanju poslednjeg upisa u knjigu uloženih ugovora ili zemljišnu knjigu.
(4) Za zemljište za redovnu upotrebu objekta, odnosno za redovnu upotrebu posebnih dijelova objekta iz stava 3. ovog člana, osnovaće se katastar nepokretnosti u postupku izlaganja.

Član 92.

(1) U postupku osnivanja katastra nepokretnosti vodi se zapisnik o osnivanju katastra nepokretnosti u koji se upisuju podaci o nepokretnostima iz člana 90. stav 2. i podaci o stvarnim pravima na njima, kao i imaocima tih prava, prema posljednjem upisu.
(2) Privremeni list nepokretnosti sa podacima o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, kao i imaocima tih prava, sastavni je dio zapisnika iz stava 1. ovog člana.
(3) Zapisnik iz stava 1. ovog člana dostaviće se licima upisanim u katastru zemljišta ili katastru nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom, uspostavljenih na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji i zemljišnoj knjizi.
(4) Ukoliko licima iz stava 3. ovog člana nije moguće uručiti zapisnik o osnivanju katastra nepokretnosti, zapisnik će biti istaknut na oglasnoj tabli nadležne područne jedinice i područne kancelarije Uprave do osnivanja katastra nepokretnosti.
(5) Na zapisnik o osnivanju katastra nepokretnosti, lica iz stava 3. ovog člana mogu uložiti prigovor komisiji za izlaganje u roku od osam dana od dana uručenja zapisnika.
(6) Treća lica koja imaju pravni interes u postupku osnivanja katastra nepokretnosti, mogu uložiti prigovor na podatke iz člana 90. ovog zakona komisiji za izlaganje do osnivanja katastra nepokretnosti.
(7) U postupku po prigovoru komisija za izlaganje zakazuje i održava usmenu raspravu na koju poziva lice koje je izjavilo prigovor na zapisnik o osnivanju katastra nepokretnosti, kao i treća lica koja imaju pravni interes da budu upisana kao nosioci stvarnih prava na nepokretnostima koje su predmet postupka.
(8) Komisija za izlaganje vodi postupak u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
(9) Komisija za izlaganje dužna je da u roku od 15 dana od dana održavanja usmene rasprave donese rješenje po prigovoru, koje dostavlja svim učesnicima u postupku.
(10) Rješenjem iz stava 9. ovog člana komisija za izlaganje odbacuje prigovor kao neblagovremen ili nedopušten, odbija prigovor kao neosnovan ili usvaja prigovor i odlučuje u upravnoj stvari.
(11) Kada komisija za izlaganje usvoji prigovor i rješenjem odluči u upravnoj stvari, podaci o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu tog rješenja.

Član 93.

(1) Protiv rješenja komisije za izlaganje može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
(2) Stranka se može odreći prava na žalbu i povući izjavljenu žalbu, izjavom pred komisijom za izlaganje, a izjava o odricanju prava na žalbu i izjava o povlačenju izjavljene žalbe ne može se opozvati.
Član 94.

(1) Podaci o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima upisani u zapisniku koji nisu osporeni u postupku osnivanja katastra nepokretnosti u smislu člana 95. ovog zakona, upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu zapisnika i privremenog popisnog lista, bez donošenja rješenja o upisu.
(2) Podaci koji su osporeni upisuju se u katastar nepokretnosti danom donošenja rješenja po prigovoru, uz upis po službenoj dužnosti zabilježbe zabrane prometa do pravosnažnosti rješenja.
(3) Ako prvostepeno rješenje nije postalo pravosnažno do osnivanja katastra nepokretnosti, podaci iz tog rješenja upisaće se po njegovoj pravosnažnosti u postupku održavanja katastra nepokretnosti.
(4) Zabilježba zabrane prometa do pravosnažnosti rješenja briše se po službenoj dužnosti danom pravosnažnosti tog rješenja.

Član 95.

(1) Postupak osnivanja katastra nepokretnosti u smislu čl. 90. do 94. smatra se završenim istekom roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.
(2) Ako postupak osnivanja nije završen u određenom roku, odrediće se novi rok završetka osnivanja katastra nepokretnosti i objaviti javnim oglasom.

Član 96.

(1) Kad Uprava utvrdi da je katastar nepokretnosti osnovan u skladu sa ovim zakonom, potvrđuje ga rješenjem.
(2) Katastar nepokretnosti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja rješenja iz stava 1. ovog člana u "Službenom glasniku Republike Srpske".
(3) JU Službeni glasnik Republike Srpske dužna je u roku od 15 dana od prijema rješenja iz stava 2. ovog člana objaviti to rješenje u "Službenom glasniku Republike Srpske".
Član 97.

Upis nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnostima prema podacima neprovedene komasacije vrši se na osnovu rješenja o raspodjeli komasacione mase.

9. Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premjera

Član 98.

(1) Kada u postupku izlaganja nisu osporeni podaci o parceli i stvarnim pravima na parceli koji su privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti, ti podaci utvrđuju se kao konačni rješenjem komisije za izlaganje.
(2) Kada u postupku izlaganja nisu osporeni podaci o objektu i posebnom dijelu objekta koji su privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti, ti podaci utvrđuju se kao konačni rješenjem komisije za izlaganje.
(3) Tereti i ograničenja utvrđuju se u postupku izlaganja i upisuju u bazu podataka katastra nepokretnosti.
(4) Ako se uredno pozvano lice ne odazove pozivu smatraće se da je saglasno sa podacima privremeno upisanim u bazu podataka katastra nepokretnosti, i ti podaci utvrđuju se kao konačni.

Član 99.

(1) Za imaoca prava svojine na objektu utvrđuje se jedno od sljedećih lica:
a) graditelj koji ima pravo svojine, odnosno graditelji koji imaju pravo susvojine ili zajedničke svojine na parceli,
b) graditelj koji je imalac drugog odgovarajućeg stvarnog prava na parceli, ako je za objekat izdato odobrenje za građenje ili je objekat izgrađen u vrijeme kada odobrenje za građenje nije bilo uslov za gradnju i
v) graditelj kome je izdato odobrenje za građenje i upotrebna dozvola.
(2) Izuzetno od stava 1. tačka a) ovog člana, kao imalac prava svojine na objektu upisuje se suvlasnik ili zajedničar na parceli, koji je od svih ostalih suvlasnika ili zajedničara stekao pravo koje ga ovlašćuje da na parceli izgradi objekat.

Član 100.

Za imaoca prava svojine na posebnom dijelu objekta utvrđuje se jedno od sljedećih lica:
a) lice koje je imalac prava svojine na objektu,
b) lice koje ima ispravu za upis prava svojine ako svoje pravo izvodi od imaoca prava svojine na objektu i
v) lice koje je upisano u knjigu uloženih ugovora.

Član 101.

(1) Ako imaoci prava nisu saglasni sa privremeno upisanim podacima o nepokretnostima, provjeravaju se i otklanjaju eventualne greške u prikupljanju podataka o nepokretnostima, ispravljaju podaci privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti i konačno utvrđuju podaci.
(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana donosi komisija za izlaganje.
(3) Ako imaoci prava nisu saglasni sa privremeno upisanim podacima o stvarnim pravima na nepokretnostima, ti podaci se upoređuju sa podacima iz katastarske evidencije, knjige uloženih ugovora, zemljišne knjige i utvrđivanje stvarnih prava vrši rješenjem komisija za izlaganje.

10. Zapisnik, rješenje i potvrđivanje katastra nepokretnosti

Član 102.

(1) U postupku izlaganja sastavlja se zapisnik u koji se upisuju podaci o nepokretnostima, imaocima stvarnih prava i stvarnim pravima na nepokretnostima.
(2) Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku izlaganja podataka, komisija donosi rješenje kojim utvrđuje podatke o nepokretnostima, stvarnim pravima na nepokretnostima i imaocima tih prava.
(3) Privremeni list nepokretnosti sa podacima o nepokretnostima, stvarnim pravima na njima i imaocima tih prava je sastavni dio rješenja iz stava 2. ovog člana.

Član 103.

(1) Protiv rješenja komisije za izlaganje može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
(2) Stranka se može odreći od prava na žalbu i povući izjavljenu žalbu, izjavom pred komisijom za izlaganje, a izjava o odricanju od prava na žalbu i o povlačenju izjavljene žalbe ne može se opozvati.

Član 104.

(1) Podaci o nepokretnostima, stvarnim pravima na njima i imaocima tih prava, utvrđeni rješenjem koji nisu osporeni u postupku osnivanja katastra nepokretnosti, upisuju se u katastar nepokretnosti.
(2) Podaci koji su osporeni upisuju se u katastar nepokretnosti danom donošenja rješenja, uz upis po službenoj dužnosti zabilježbe zabrane prometa do pravosnažnosti rješenja.
(3) Ako prvostepeno rješenje nije postalo pravosnažno do osnivanja katastra nepokretnosti, po pravosnažnosti rješenja postupiće se u postupku održavanja katastra nepokretnosti.
(4) Zabilježba zabrane prometa do pravosnažnosti rješenja briše se po službenoj dužnosti danom pravosnažnosti tog rješenja.

Član 105.

(1) Postupak izlaganja katastra nepokretnosti u smislu čl. 98. do 100. smatra se završenim istekom roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.
(2) Ako postupak izlaganja nije završen u određenom roku, odrediće se novi rok završetka osnivanja katastra nepokretnosti i objaviti javnim oglasom.

Član 106.

(1) Kad Uprava utvrdi da je katastar nepokretnosti osnovan u skladu sa ovim zakonom, potvrđuje ga rješenjem.
(2) Katastar nepokretnosti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja rješenja iz stava 1. ovog člana u "Službenom glasniku Republike Srpske".
(3) JU Službeni glasnik Republike Srpske dužna je u roku od 15 dana od prijema rješenja iz stava 2. ovog člana objaviti to rješenje u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

11. Obnova katastra nepokretnosti

Član 107.

(1) Obnova katastra nepokretnosti je ponovno osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog ili komasacionog premjera u katastarskoj opštini ili dijelu katastarske opštine u kojoj postoji katastar nepokretnosti.
(2) Obnova katastra nepokretnosti vrši se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na njima od strane komisije za izlaganje, primjenom odredaba ovog zakona o osnivanju katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premjera, u pogledu nadležnosti, postupka izlaganja i utvrđivanja podataka o nepokretnostima, stvarnim pravima na njima i potvrđivanja katastra nepokretnosti.
(3) U postupku obnove katastra nepokretnosti preuzimaju se tereti i ograničenja koji su već upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti.

Član 108.

(1) Obnova katastra nepokretnosti vrši se:
a) u cilju unapređenja tačnosti postojećeg premjera i
b) ako su podaci katastra nepokretnosti uništeni ili neupotrebljivi.
(2) Odluku o katastarskom premjeru i obnovi katastra nepokretnosti donosi Uprava.

 

 

12. Centralni adresni registar i registar prostornih jedinica

Član 109.

(1) Centralni adresni registar je centralni registar prostornih podataka o kućnim brojevima, nazivima ulica i trgova u naseljenom mjestu.
(2) Centralni adresni registar iz stava 1. ovog člana osniva, vodi i održava Uprava.
(3) Centralni adresni registar se osniva, vodi i održava na osnovu podataka adresnih registara jedinica lokalne samouprave.
(4) Jedinice lokalne samouprave su dužne staviti na raspolaganje podatke lokalnih adresnih registara za potrebe osnivanja, vođenja i ažuriranja Centralnog adresnog registra.
(5) Sadržaj lokalnih adresnih registara mora biti u skladu sa Centralnim adresnim registrom.
(6) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite podataka Centralnog adresnog registra kao dijela GIS Uprave propisuje Uprava.

Član 110.

(1) Registar prostornih jedinica je osnovni i javni registar o granicama, nazivima i matičnim brojevima prostornih jedinica utvrđenih u skladu sa zakonom.
(2) Registar prostornih jedinica iz stava 1. ovog člana osniva, vodi i održava Uprava.
(3) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite podataka registra prostornih jedinica kao dijela GIS Uprave, propisuje Uprava.

13. Održavanje katastra nepokretnosti

Član 111.

Održavanje katastra nepokretnosti je prikupljanje, utvrđivanje i provođenje nastalih promjena na nepokretnostima, stvarnim pravima na njima i imaocima tih prava, koje su od uticaja na podatke katastra nepokretnosti nastale poslije potvrđivanja katastra nepokretnosti, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 112.

(1) Promjene u postupku održavanja, u smislu ovog zakona, promjene su na nepokretnostima, stvarnim pravima na njima i imaocima tih prava nastale:
a) diobom, spajanjem parcela, promjenom granica parcela ili realizacijom projekta parcelacije,
b) izgradnjom, rekonstrukcijom, dogradnjom, uklanjanjem objekta i formiranjem posebnih dijelova objekta,
v) rekonstrukcijom i dogradnjom posebnog dijela objekta, diobom ili spajanjem posebnih dijelova objekta,
g) promjenom načina korišćenja objekta i posebnog dijela objekta,
d) promjenom vrste i načina korišćenja zemljišta,
đ) utvrđivanjem i promjenom kućnog broja, kao i promjenom naziva ulice i trga,
e) promjenom granica, naziva i matičnih brojeva prostornih jedinica,
ž) promjenom koja se odnosi na sticanje, prenos, ograničenje i prestanak stvarnog prava na nepokretnostima i
z) promjenom ličnih, statusnih i drugih podataka o imaocu prava na nepokretnosti.
(2) Izgrađenim objektom, u smislu ovog zakona, smatra se objekat koji je stavljen pod krov ili je stavljen u funkciju za koju je namijenjen.
(3) Ne smatra se promjenom razlika u površini parcela i objekata nastala u postupku prevođenja postojećeg analognog katastarskog plana u digitalni oblik, ako je u propisanim granicama.

Član 113.

Prikupljanje podataka o nastalim promjenama na nepokretnostima i izvođenje radova na terenu iz člana 112. t. a) do d) ovog zakona, kao i obnavljanje granica parcele i identifikaciju parcele, obavlja Uprava ili geodetska organizacija.

Član 114.

(1) U postupku održavanja katastra nepokretnosti unapređuje se, na propisani način, kvalitet podataka postojećeg premjera za određenu nepokretnost.
(2) Prilikom unapređenja kvaliteta podataka može se promijeniti oblik i površina nepokretnosti u propisanim vrijednostima.

Član 115.

(1) Imalac prava na nepokretnosti dužan je da u roku od 30 dana od nastanka promjene podnese Upravi zahtjev za provođenje promjene.
(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana imalac prava dužan je dostaviti ispravu za upis koja je osnov za upis promjene, odnosno isprave na osnovu kojih se mogu utvrditi nastale promjene na nepokretnostima.
(3) Za promjene za koje je potrebno prethodno izvesti radove na terenu i prikupiti podatke o nastalim promjenama, imalac prava dužan je uz zahtjev iz stava 1. ovog člana dostaviti izjavu geodetske organizacije da prihvata izvršenje radova na terenu, ako te radove izvodi geodetska organizacija.
(4) Zahtjev i izjava iz stava 3. ovog člana podnose se na obrascu koji propisuje Uprava.
(5) Troškove utvrđivanja i provođenja promjena snosi podnosilac zahtjeva.

Član 116.

(1) Geodetska organizacija je dužna da, u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premjera, dostavi Upravi elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju.
(2) Kad se radovi izvode na osnovu ugovora o izvođenju geodetskih radova, geodetska organizacija je dužna da elaborat geodetskih radova dostavi u roku utvrđenom ugovorom koji se dostavlja uz prijavu radova.
(3) Uprava vrši pregled elaborata koji obuhvata kontrolu i provjeru kvaliteta izvedenih geodetskih radova i primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa.
(4) Ako elaborat nema nedostataka, Uprava ovjerava i prima elaborat.
(5) Kad se u postupku pregleda elaborata utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže geodetskoj organizaciji da u ostavljenom roku otkloni nedostatke.
(6) Ako u ostavljenom roku nedostaci nisu otklonjeni, Uprava rješenjem odbija provođenje promjene.

Član 117.

(1) U cilju obezbjeđenja ažurnosti katastra nepokretnosti Uprava po službenoj dužnosti prati promjene na nepokretnostima.
(2) Praćenje se vrši upoređivanjem podataka katastra nepokretnosti sa podacima dobijenim periodičnim snimanjem teritorije Republike Srpske iz vazduha ili podacima dobijenim drugim metodama i postupcima.
(3) Republički i drugi organi, preduzeća, ustanove i druge organizacije dužni su dostaviti Upravi isprave koje su od uticaja na podatke o nepokretnostima i prostornim jedinicama.

Član 118.

(1) Kad se na nepokretnosti izvode građevinski ili drugi radovi koji mogu oštetiti ili uništiti geodetske biljege ili smanjiti mogućnost njihovog korišćenja, investitor, odnosno izvođač radova dužan je da, najkasnije 15 dana prije otpočinjanja radova, obavijesti o tome Upravu.
(2) Ako treba da se usljed izvođenja radova iz stava 1. ovog člana postojeća geodetska biljega izmjesti ili uništi ili ako se usljed tih radova smanji mogućnost njenog korišćenja, investitor snosi sve troškove postavljanja geodetske biljege i određivanja koordinate tačke.
(3) Imalac prava na nepokretnosti na čijoj se nepokretnosti nalaze geodetske biljege dužan je da o svakom oštećenju, uništenju, pomjeranju ili izmještanju biljega obavijesti Upravu u roku od 15 dana od dana saznanja za to.

14. Postupak upisa promjena na nepokretnostima i stvarnim pravima na njima

Član 119.
(1) Upis u katastar nepokretnosti vrši se po skraćenom postupku na osnovu priloženih isprava.
(2) U slučaju kada se utvrdi da se na osnovu priloženih isprava ne može odlučiti o zahtjevu, može se sprovesti ispitni postupak (saslušanje stranaka, uviđaj, vještačenje i drugo).

Član 120.

Stranke u postupku upisa su:
a) lice u čiju korist se odlučuje o upisu,
b) upisani prethodnik i
v) svako lice koje ima pravni interes u postupku upisa.

Član 121.

(1) Zahtjev za upis podnosi se u pisanom obliku.
(2) Zahtjev može podnijeti stranka iz člana 120. ovog zakona.
(3) Upis zajedničkih prava može zahtijevati bilo koji od zajedničara u korist svih, na osnovu ovjerenog ovlašćenja ostalih zajedničara.
(4) Ako se radi o upisu prava djeljivih srazmjerno cjelini, svaki imalac prava može zahtijevati upis odgovarajućeg dijela u svoju korist, pri čemu će se izvršiti upis i u korist drugih imalaca prava.
(5) Stranka ne može podnijeti novi zahtjev ako je po ranijem zahtjevu za upis istog prava i na osnovu istih isprava odnosno dokaza, donijeta konačna odluka.

Član 122.

(1) Zahtjev za upis prava u katastar nepokretnosti mora da sadrži:
a) prezime, ime i ime jednog roditelja, adresu i jedinstveni matični broj građanina, odnosno naziv, sjedište, adresu i matični broj podnosioca zahtjeva,
b) naziv katastarske opštine i označenje nepokretnosti za koju se traži upis, prema podacima katastra nepokretnosti i
v) stvarno pravo ili promjenu za koju se zahtijeva upis.
(2) Uz zahtjev za upis u katastar nepokretnosti prilažu se isprave za upis u originalu, ovjerenom prepisu ili ovjerenoj kopiji.
(3) Ako zahtjev za upis nije uredan ili ako uz zahtjev nisu priloženi svi potrebni dokazi, podnosiocu zahtjeva zaključkom se nalaže da u određenom roku zahtjev uredi, odnosno priloži potrebne dokaze, uz upozorenje da će, ako ne postupi na taj način, zahtjev biti odbačen.

Član 123.

(1) Za odlučivanje o osnovanosti upisa mjerodavno je stanje katastra nepokretnosti u trenutku kada je zahtjev za upis primljen.
(2) Uprava upisuje godinu, mjesec, dan, čas i minut prijema zahtjeva za upis i istovremeno na nepokretnosti na koju se odnosi zahtjev upisuje zabilježbu vremena prijema i broj zahtjeva.
(3) Kada je podnijeto više zahtjeva za upis na istoj nepokretnosti, prvo se uzima u postupak zahtjev koji je prvi primljen.
(4) Po konačnom rješavanju ranijeg zahtjeva, uzimaju se u postupak ostali zahtjevi, prema redoslijedu prijema.

Član 124.

(1) Zahtjev se usvaja i dozvoljava upis kad su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom i kad je zahtjev u skladu sa sadržinom podnesene isprave.
(2) Ako nisu ispunjeni uslovi za upis, zahtjev se odbija.
(3) Zahtjev za upis se odbacuje kada je donijeta konačna odluka o stvari po ranijem zahtjevu stranke iz člana 121. stav 5. ovog zakona ili ako podnosilac zahtjeva u određenom roku zahtjev ne uredi i ne priloži potrebne dokaze u skladu sa članom 122. stav 3. ovog zakona.
(4) O upisu se odlučuje rješenjem.

Član 125.

(1) Rješenje o upisu u katastar nepokretnosti sadrži: vrstu upisa, vrstu stvarnog prava, označenje nepokretnosti, podatke o licu u čiju korist se vrši upis, podatke o upisanom prethodniku, podatke o visini administrativne takse, naknade za upis i drugo.
(2) Rješenje o odbijanju upisa u katastru nepokretnosti ili odbacivanju zahtjeva za upis sadrži: podatke o zahtijevanoj vrsti upisa, vrsti stvarnog prava, opisu nepokretnosti i licu čiji se zahtjev odbija, odnosno odbacuje, sa razlozima za odbijanje upisa, odnosno odbacivanje zahtjeva, podatke o visini administrativne takse, naknade za upis koja se vraća i drugo.
(3) Rješenje iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja se strankama u postupku upisa.

Član 126.

(1) Upis u katastar nepokretnosti vrši se danom donošenja rješenja kojim je upis dozvoljen, uz upis po službenoj dužnosti zabilježbe radi činjenja vidljivim da rješenje o upisu nije pravosnažno.
(2) Upis u katastar nepokretnosti vrši se i na osnovu drugostepenog rješenja kojim se dozvoljava upis ili na osnovu sudske odluke iz upravnog spora, danom prijema drugostepenog rješenja, odnosno sudske odluke.
(3) Pod upisom u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana podrazumijeva se i brisanje prava na nepokretnosti, kao i brisanje upisa izvršenog prvostepenim rješenjem koje je poništeno.

Član 127.

(1) Protiv rješenja donijetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
(2) Stranka se može odreći od prava na žalbu i povući izjavljenu žalbu izjavom pred prvostepenim organom, a izjava o odricanju od prava na žalbu i izjava o povlačenju izjavljene žalbe ne može se opozvati.

Član 128.

(1) Do pravosnažnosti rješenja donijetog u prvom stepenu neće se odlučivati po novom zahtjevu za upis na istoj nepokretnosti.
(2) Zabilježba radi činjenja vidljivim da rješenje o upisu nije pravosnažno briše se po službenoj dužnosti danom pravosnažnosti tog rješenja.

Član 129.

(1) Imalac prava može podnijeti zahtjev za upis izmjene prvenstvenog reda upisa.
(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana dostavlja se saglasnost svih lica na čija prava bi uticala izmjena prvenstvenog reda.
(3) Ako nema saglasnosti svih lica na čija prava bi uticala izmjena prvenstvenog reda, zahtjev za upis izmjene prvenstvenog reda upisa se odbija.

Član 130.

(1) Oročeni upisi i upisi kojima je istekla važnost brišu se rješenjem na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.
(2) Brisanje zabilježbe, radi činjenja vidljivim da rješenje o upisu u katastar nepokretnosti, odnosno katastar vodova nije pravosnažno, vrši se bez donošenja rješenja o brisanju.

15. Ispravljanje grešaka u održavanju katastra nepokretnosti

Član 131.

(1) U postupku održavanja katastra nepokretnosti Uprava po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke ispravlja sve utvrđene greške, nedostatke i propuste u podacima o nepokretnostima.
(2) Greške, nedostaci i propusti o upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima, mogu se ispraviti bez vremenskog ograničenja.
(3) O ispravci iz st. 1. i 2. ovog člana područna jedinica ili područna kancelarija Uprave donosi rješenje, protiv kojeg se može izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

VII KATASTAR VODOVA

Član 132.

(1) Katastar vodova je osnovni registar o vodovima, stvarnim pravima na njima i imaocima tih prava.
(2) U cilju osnivanja katastra vodova republički i drugi organi i organizacije, privredna društva, preduzeća, druga pravna lica, kao i fizička lica dužni su omogućiti korišćenje dokumentacije o vodovima kojom raspolažu.

Član 133.

Katastar vodova sastoji se od:
a) elaborata premjera vodova,
b) zbirke isprava i
v) baze podataka katastra vodova.

Član 134.

(1) Elaborat premjera vodova je skup dokumenata i podataka nastalih u postupku projektovanja i realizacije premjera vodova i dokumentacije o vodovima, kojom raspolažu republički i drugi organi i organizacije, privredna društva, preduzeća i druga pravna lica kao i fizička lica, na osnovu kojih se osniva katastar vodova.
(2) Elaborat premjera vodova čuva se trajno.

Član 135.

(1) Zbirka isprava je skup isprava na osnovu kojih su izvršeni upis ili brisanje upisa na vodovima.
(2) Zbirka isprava čuva se trajno.

Član 136.

(1) Baza podataka katastra vodova je skup geoprostornih i drugih podataka o vodovima, stvarnim pravima na njima, imaocima tih prava i sadrži sljedeće tematske cjeline:
a) vodovodna mreža,
b) kanalizacona i drenažna mreža,
v) toplovodna mreža,
g) elektroenergetska mreža,
d) telekomunikaciona mreža,
đ) naftovodna mreža,
e) gasovodna mreža i
ž) zajednički objekti vodova.
(2) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite podataka katastra vodova kao dijela GIS Uprave, propisuje Uprava.

Član 137.

(1) Katastarski plan vodova je prikaz vodova u ravni projekcije Republike Srpske sa upisanim kotama i izdaje se na osnovu baze podataka katastra vodova i katastra nepokretnosti u digitalnom ili analognom obliku.
(2) Katastarski plan iz stava 1. ovog člana izdaje se u propisanom formatu, obliku i razmjeri.

Član 138.

List vodova sadrži podatke o vodovima, stvarnim pravima na njima imaocima tih prava i izdaje se iz baze podataka katastra vodova i katastra nepokretnosti u propisanom obliku i sadržaju.

1. Osnivanje i održavanje katastra vodova

Član 139.

(1) Osnivanje katastra vodova je upis vodova i stvarnih prava na njima na osnovu podataka elaborata premjera i zbirke isprava.
(2) Upis u katastar vodova vrši područna jedinica ili područna kancelarija Uprave rješenjem koje dostavlja imaocu prava na vodu.
(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
(4) U pogledu upisa stvarnih prava na vodovima primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na upis stvarnih prava na objektu u katastru nepokretnosti.

Član 140.

(1) Održavanje katastra vodova je provođenje promjena u katastru vodova nastalih izgradnjom, rekonstrukcijom i uklanjanjem postojećeg voda ili prestankom korišćenja postojećeg voda, kao i provođenje promjena koje se odnose na sticanje, prenos, ograničenje i prestanak stvarnog prava.
(2) Prikupljanje podataka o nastalim promjenama na vodovima i izvođenje geodetskih radova na terenu obavlja područna jedinica ili područna kancelarija Uprave ili geodetska organizacija.
(3) U postupku provođenja promjena u katastru vodova može se na propisani način unaprijediti kvalitet podataka postojećeg premjera za određeni vod.

Član 141.

(1) Imalac prava na vodu i investitor dužani su da u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene na vodu podnesu zahtjev za provođenje promjene.
(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana imalac prava dužan je dostaviti ispravu za upis koja je osnov za upis promjene, odnosno isprave na osnovu kojih se mogu utvrditi nastale promjene na vodovima.
(3) Za promjene za koje je potrebno prethodno izvesti radove na terenu i prikupiti podatke o nastalim promjenama, imalac prava dužan je uz zahtjev iz stava 1. ovog člana dostaviti izjavu geodetske organizacije da prihvata izvršenje radova na terenu, ukoliko je geodetska organizacija izvođač tih radova.
(4) Podzemni vodovi ne smiju se zatrpati prije nego što se izvrši geodetsko mjerenje i prikupljanje podataka o vodovima.
(5) Zahtjev i izjava iz stava 3. ovog člana podnose se na propisanom obrascu.
(6) Imalac prava na vodu dužan je da u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona obezbijedi geodetsko snimanje vodova položenih i zatrpanih prije stupanja na snagu ovog zakona.

Član 142.

(1) Geodetska organizacija je dužna da u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premjera dostavi područnoj jedinici ili područnoj kancelariji Uprave elaborat geodetskih radova.
(2) Kad se radovi izvode na osnovu ugovora, geodetska organizacija je dužna da elaborat geodetskih radova dostavi u roku utvrđenom ugovorom koji se dostavlja uz prijavu radova.
(3) Uprava vrši pregled elaborata koji obuhvata kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja geodetskih radova i primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa.
(4) Ako elaborat nema nedostataka područna jedinica ili područna kancelarija Uprave ovjerava i prima elaborat, o čemu izdaje potvrdu geodetskoj organizaciji.
(5) Kad se u postupku pregleda elaborata utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže geodetskoj organizaciji da u ostavljenom roku otkloni nedostatke.
(6) Ako u ostavljenom roku nedostaci nisu otklonjeni, područna jedinica ili područna kancelarija Uprave rješenjem odbija provođenje promjene.
(7) Protiv rješenja iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja imaocu prava na vodu.

VIII TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKA DJELATNOST

Član 143.

(1) Podaci topografskog premjera i podaci iz drugih izvora vode se u topografsko- kartografskoj bazi podataka, koja sadrži sljedeće tematske cjeline:
a) objekti,
b) saobraćajna mreža,
v) hidrografija,
g) način korišćenja zemljišta,
d) geografska i druga imena,
đ) digitalni model terena i
e) digitalni ortofoto.
(2) Za potrebe ažuriranja topografsko-kartografske baze podataka iz stava 1. ovog člana vrši se periodično snimanje iz vazduha teritorije Republike Srpske i prikupljanje podataka drugim metodama i postupcima.
(3) Periodično snimanje iz vazduha teritorije Republike Srpske Uprava sprovodi najmanje jednom u pet godina.
(4) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite podataka topografsko-kartografske baze podataka kao dijela GIS Uprave propisuje Uprava.

Član 144.

(1) Na osnovu podataka topografsko-kartografske baze podataka Uprava izrađuje osnovnu kartu Republike Srpske razmjere 1:5000 i 1:10000.
(2) Pored karte iz stava 1. ovog člana, Uprava izrađuje i topografske, tematske i pregledne karte u sitnijim razmjerama i ortofoto karte kao osnovu za planiranje, tematsku obradu, grafičko prikazivanje, vođenje statistike i za druge potrebe.
(3) Karte iz st. 1. i 2. ovog člana prikazuju se u digitalnom i analognom obliku u sistemu neprekidnog niza listova karata za teritoriju Republike Srpske, odnosno za izabrano područje.

Član 145.

Digitalni ortofoto i digitalni model terena izrađuju se za potrebe GIS Uprave i IGPRS, kao i za potrebe formiranja osnovnog topografskog modela i izrade osnovne karte Republike Srpske i ostalih karata.

Član 146.

(1) Kartografske publikacije u smislu ovog zakona su: osnovna karta Republike Srpske, digitalni ortofoto, digitalni model terena, snimci iz vazduha, topografske, pregledne, tematske i druge karte i planovi teritorije Republike Srpske ili njenog dijela, atlasi, albumi i katalozi karata svih vrsta i izdanja, pregledni listovi karata i planova, digitalni podaci i baze podataka o prostoru.
(2) Kartografske publikacije iz stava 1. ovog člana izdaju se i mogu se staviti u promet uz prethodno pribavljenu saglasnost Uprave.
(3) U postupku izdavanja saglasnosti Uprava provjerava izvor podataka korišćenih za izradu kartografske publikacije, primjenu propisa i adekvatnost prikaza područja.

IX GEOINFORMACIONI SISTEM REPUBLIČKE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE

Član 147.

(1) Uprava organizuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, razvoj, projektovanje i realizaciju GIS Uprave, kao podsistema integralnog Informacionog sistema Republike Srpske i elektronske Vlade.
(2) Informacioni sistem iz stava 1. ovog člana čini jedan od podsistema Informacionog sistema Republike Srpske izrađenih i povezanih na zajedničkim osnovama. GIS Uprave se sastoji od podsistema koji sadrže podatke i servise podataka osnovnih geodetskih radova, katastra nepokretnosti i drugih evidencija o nepokretnostima, katastra vodova, Centralnog adresnog registra, registra prostornih jedinica, topografsko-kartografskih podataka Republike Srpske, nadzora nad vršenjem poslova u nadležnosti Uprave, upravnih funkcija, upravljačkih i poslovnih funkcija i podrške poslovanju, IGPRS, registra geografskih imena, geoportala Uprave, arhiva dokumentacije, kao i drugih podataka u skladu sa članom 10. ovog zakona.
(3) Uprava donosi propise kojima se bliže uređuje način funkcionisanja GIS Uprave (definicije, standarde, klasifikacije, nomenklature, kodiranje, tehnička obrada, iskazivanje podataka i dr.), kao i obezbjeđivanje zaštite podataka.

Član 148.

GIS Uprave obezbjeđuje prikupljanje, upravljanje, održavanje, pristup i korišćenje podsistema iz člana 151. ovog zakona na principima:
a) vođenja podataka na jednom referentnom mjestu i omogućavanja pristupa i razmjene na različitim nivoima u okviru Uprave,
b) vođenja kao metapodataka informacija o podacima i servisima koje opisuju i omogućavaju njihovo pronalaženje,
v) definisanja podataka i servisa poštujući standarde Republike Srpske i međunarodne standarde,
g) omogućavanja korisnicima izvan Uprave pristup jasno prikazanim podacima preko veb servisa,
d) omogućavanja izdavanja dokumenata u elektronskom ili drugom obliku,
đ) obezbjeđenja usluga elektronskog poslovnog prometa za korišćenje podataka i servisa koji zahtijevaju novčanu naknadu i
e) obezbjeđivanja mjera zaštite informacionog sistema u svim fazama funkcionisanja.

X INFRASTRUKTURA GEOPROSTORNIH PODATAKA REPUBLIKE SRPSKE

Član 149.

(1) IGPRS odnosi se na digitalne geopodatke i odgovarajuće servise geopodataka za teritoriju Republike Srpske koji su u nadležnosti:
a) organa i organizacija republičke uprave,
b) organa lokalne samouprave,
v) javnih preduzeća,
g) pravnih lica kojima je povjereno upravljanje geopodacima i
d) pravnih lica koja koriste podatke i servise obuhvaćene IGPRS i koja pružaju usluge javnih servisa na osnovu tih geopodataka.
(2) Organi, javna preduzeća i pravna lica iz stava 1. ovog člana su subjekti IGPRS.

Član 150.

(1) Osnivanje IGPRS obuhvata:
a) formiranje metapodataka za skupove i servise geopodataka,
b) formiranje skupova geopodataka i baze geopodataka,
v) formiranje servisa geopodataka i
g) tehnologiju umrežavanja.
(2) Održavanje IGPRS podrazumijeva ažuriranje podataka iz stava 1. t. a) i b) ovog člana i obezbjeđivanje funkcionisanja servisa i tehnologija iz stava 1. t. v) i g) ovog člana.
(3) Osnivanje i održavanje geopodataka IGPRS u nadležnosti je subjekata IGPRS.
(4) Za korišćenje geopodataka zaključuju se sporazumi o razmjeni, pristupu i korišćenju geopodataka između subjekata IGPRS, a za njegovo funkcionisanje utvrđuju se mehanizmi koordinacije i nadzora nad procesima i procedurama osnivanja i korišćenja geopodataka.
(5) IGPRS se osniva i održava u skladu sa Direktivom Evropske unije – Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE i drugim standardima.

Član 151.

(1) IGPRS sadrži metapodatke, servise i skupove geopodataka:
a) GIS Uprave,
b) o zaštiti životne sredine,
v) o prostorno-planskim dokumentima,
g) o saobraćajnim i telekomunikacionim mrežama,
d) o mineralnim sirovinama i energetskim izvorima,
đ) o režimu voda,
e) o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima,
ž) o prostorima od značaja za razvoj turizma i turističkim mjestima,
z) o geologiji, geofizici, meteorologiji, poljoprivredi i pedologiji,
i) o demografiji i zdravlju i
j) o industrijskim i proizvodnim kapacitetima.
(2) Na osnovu skupova geopodataka iz stava 1. ovog člana formiraju se teme IGPRS.

Član 152.

(1) Metapodaci su informacije o:
a) skupovima i servisima geopodataka,
b) usklađenosti geopodataka sa propisanim normama,
v) uslovima pristupa i korišćenja skupova i servisa geopodataka,
g) kvalitetu i ažurnosti skupova geopodataka,
d) organima, organizacijama, javnim preduzećima ili pravnim licima odgovornim za osnivanje, održavanje, pristup, razmjenu i korišćenje skupova i servisa geopodataka i
đ) skupovima geopodataka kojima je pristup ograničen i razloge ograničenja.
(2) Subjekti IGPRS dužni su da obezbijede opise skupova geopodataka i servisa u obliku metapodataka.

Član 153.

(1) Skupovi i servisi geopodataka obuhvaćeni IGPRS formiraju se tako da su usklađeni sa normama i protokolima za razmjenu geopodataka.
(2) Servisi geopodataka treba da omoguće pronalaženje, pristup i preuzimanje podataka, kao i povezivanje sa drugim servisima geopodataka.
(3) Korišćenje skupova i servisa geopodataka od strane subjekata i korisnika vrši se u skladu sa pravima pristupa i propisanim naknadama.

 

Član 154.

(1) Uprava osniva, održava i upravlja geoportalom IGPRS.
(2) Preko geoportala IGPRS Uprava održava javni servis metapodataka i obezbjeđuje subjektima i korisnicima povezivanje sa drugim servisima uključenim u IGPRS, kao i pronalaženje, pristup i korišćenje geopodataka IGPRS.

Član 155.

Javni pristup skupovima i servisima geopodataka može biti ograničen ako bi takav pristup nepovoljno uticao na:
a) povjerljivost postupaka javnih institucija ako je povjerljivost propisana zakonom,
b) međunarodne odnose, javnu sigurnost i odbranu,
v) vođenje sudskih postupaka, sposobnost pojedinca da ima pravičan postupak ili sposobnost nadležnog organa da sprovode istragu krivične ili prekršajne prirode,
g) povjerljivost komercijalnih, industrijskih, statističkih i poreskih informacija, kada je takva povjerljivost propisana zakonom,
d) prava intelektualne svojine,
đ) povjerljivost ličnih podataka ili dosijea koji se odnose na fizičko lice, ako to lice nije dalo pristanak za otkrivanje informacija, a takav pristanak je propisan zakonom i
e) zaštitu životne sredine na koju se informacije odnose.

Član 156.

(1) Organi IGPRS su Savjet IGPRS i radne grupe IGPRS.
(2) Savjet IGPRS čini deset članova od kojih je jedan predsjednik Savjeta, a imenuje ih i razrješava Vlada Republike Srpske.
(3) U Savjet IGPRS Vlada imenuje po jednog predstavnika:
a) Uprave (predsjednik),
b) ministarstva nadležnog za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,
v) ministarstva nadležnog za poslove uprave i lokalne samouprave,
g) ministarstva nadležnog za nauku i tehnologiju,
d) ministrastva nadležnog za saobraćaj i veze,
đ) ministarstva nadležnog za poslove unutrašnjih poslova,
e) ministarstva nadležnog za industriju i energetiku,
ž) ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
z) ministarstva nadležnog za finansije i
i) organa uprave nadležnog za poslove statistike.
(4) Članovi Savjeta IGPRS imenuju se na rok od pet godina.

Član 157.

Savjet IGPRS:
a) predlaže Vladi subjekte, kriterijume i norme za osnivanje i održavanje IGPRS, srednjoročni program radova, izvore i način finansiranja IGPRS,
b) određuje odgovornog subjekta za određenu temu IGPRS ,
v) usklađuje aktivnosti subjekata IGPRS,
g) vrši kontrolu osnivanja i funkcionisanja IGPRS,
d) donosi poslovnik kojim uređuje svoj rad,
đ) formira radne grupe IGPRS za obavljanje određenih stručnih poslova i
e) izvještava Vladu, subjekte IGPRS i javnost o aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcionisanje IGPRS.

XI GEODETSKI RADOVI U INŽINjERSKO-TEHNIČKIM OBLASTIMA

Član 158.

Inžinjersko-tehničke oblasti u smislu ovog zakona su: prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, arhitektura, saobraćaj, rudarstvo, energetika, poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, mašinstvo, geologija i dr.

Član 159.

(1) Geodetski radovi u inžinjersko-tehničkim oblastima u smislu ovog zakona su izrada tehničke dokumentacije, izvođenje i tehnička kontrola nad izvođenjem geodetskih radova u inžinjersko-tehničkim oblastima za koje je predviđena izrada tehničke dokumentacije.
(2) Tehnička dokumentacija za izvođenje geodetskih radova izrađuje se saglasno vrsti tehničke dokumentacije u inžinjersko-tehničkoj oblasti.
(3) Izvođenje geodetskih radova u inžinjersko-tehničkim oblastima su:
a) izrada geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inžinjersko-tehničkim oblastima,
b) geodetsko mjerenje u toku realizacije projekta,
v) geodetsko mjerenje izvedenog stanja i
g) geodetsko mjerenje u cilju praćenja tla, iskolčenja i praćenja objekata u toku gradnje i upotrebe.

Član 160.

(1) Geodetske podloge iz člana 159. stav 3. tačka a) ovog zakona su:
a) digitalni topografski planovi,
b) digitalni ortofoto,
v) digitalni model terena i
g) digitalne podloge zahtijevanog sadržaja.
(2) Pored geodetskih podloga iz stava 1. ovog člana, za potrebe raznih vrsta projekata u inžinjersko-tehničkim oblastima koriste se i izvodi iz baze podataka GIS Uprave (katastarski plan, katastarski plan vodova, osnovna karta Republike Srpske, ostale karte i drugi izvodi).

Član 161.

(1) Izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova iz člana 159. stav 3. tačka a) ovog zakona obavlja Uprava ili geodetska organizacija.
(2) Izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova na osnovu tehničke dokumentacije i tehnički nadzor nad izvođenjem geodetskih radova iz člana 159. stav 3. t. b) do g) ovog zakona obavljaju pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa za tu vrstu radova i imaju najmanje jednog zaposlenog geodetske struke sa odgovarajućom licencom.
(3) Stručni nadzor nad izvođenjem radova iz člana 160. stav 1. t. od a) do v) ovog zakona i njihovu ovjeru vrši Uprava.
(4) Izvode iz baze podataka katastarsko-informacionog sistema izdaje i ovjerava Uprava.

XII ČUVANjE, UVID, IZDAVANjE I NAKNADA ZA KORIŠĆENjE PODATAKA I
PRUŽANjE USLUGA

Član 162.

Originalne i periodične kopije baza podataka osnovnih geodetskih radova, katastra nepokretnosti, katastra vodova, topografsko-kartografske baze, kao i dokumentaciju u analognom obliku čuva Uprava.

Član 163.

(1) Uvid u podatke GIS Uprave i dokumentaciju u analognom obliku može se izvršiti neposredno u prostorijama Uprave ili putem interneta.
(2) Iz GIS Uprave i dokumentacije u analognom obliku izdaju se podaci, uvjerenja, potvrde, izvještaji i isprave u propisanoj formi.
(3) List nepokretnosti iz člana 67. stav 3. ovog zakona izdaje se imaocu prava, licu koje dokaže pravni interes i republičkom i drugom organu za vođenje postupka pokrenutog po službenoj dužnosti iz njegove nadležnosti.
(4) Prepisi i kopije originalnih podataka premjera mogu se izdavati republičkim i drugim organima i organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, geodetskim organizacijama i sudskim vještacima.
(5) O davanju podataka iz stava 4. ovog člana odlučuje Uprava.

Član 164.

(1) Za korišćenje podataka i za usluge koje pruža Uprava plaća se naknada u skladu sa posebnim zakonom.
(2) Visinu naknade za korišćenje podataka i pružanja usluga iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada na prijedlog Uprave.
(3) Pod uslugama Uprave smatraju se terenski i kancelarijski poslovi iz nadležnosti Uprave.
(4) Sredstva od naknada iz stava 1. ovog člana su namjenska sredstva Uprave i koriste se u skladu sa posebnim zakonom.

Član 165.

(1) Obveznik naknade za korišćenje podataka je podnosilac zahtjeva.
(2) Obveznik naknade za pružanje usluga (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) je podnosilac zahtjeva, odnosno lice u čiju se korist provodi promjena.

XIII STRUČNI NADZOR
Član 166.

(1) Pored poslova iz člana 29. ovog zakona, stručni nadzor obuhvata i nadzor nad poslovima iz nadležnosti Uprave i nad radom geodetskih organizacija.
(2) Stručni nadzor vrši Uprava putem lica ovlašćenih za vršenje tog nadzora.
(3) U vršenju stručnog nadzora Uprava putem lica ovlašćenih za vršenje tog nadzora provjerava da li:
a) se poslovi iz nadležnosti Uprave vrše u skladu sa propisima i važećim standardima,
b) geodetska organizacija koja izvodi geodetske radove, odnosno izrađuje tehničku dokumentaciju, ispunjava propisane uslove,
v) lice koje izvodi geodetske radove ispunjava propisane uslove,
g) su geodetski radovi izvršeni u skladu sa zakonom, propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta,
d) geodetska organizacija vodi dnevnik radova na propisani način i
đ) je geodetska organizacija otklonila utvrđene nedostatke u određenom roku.
(4) Stručni nadzor se obavlja u prostorijama geodetske organizacije, na terenu u toku izvođenja geodetskih radova, u prostorijama Uprave ili investitora.

Član 167.

(1) U vršenju stručnog nadzora lice ovlašćeno za vršenje tog nadzora dužno je da:
a) zapisnikom odredi rok za otklanjanje utvrđene nepravilnosti, ako utvrdi da geodetska organizacija ne ispunjava propisane uslove za izvođenje geodetskih radova ili izradu tehničke dokumentacije,
b) zapisnikom utvrdi da nepravilnost nije otklonjena u ostavljenom roku i predloži Upravi donošenje rješenja o zabrani geodetskoj organizaciji dalje izvođenje geodetskih radova,
v) zapisnikom utvrdi da lice koje izvodi geodetske radove ne ispunjava propisane uslove za obavljanje tih radova i predloži Upravi donošenje rješenja o zabrani tom licu dalje izvođenje geodetskih radova,
g) zapisnikom naloži preduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka, ako utvrdi da izvršeni geodetski radovi ne odgovaraju propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, a ako se ove mjere u utvrđenom roku ne preduzmu, predloži Upravi donošenje rješenja o obustavi geodetskih radova i
d) preduzima druge mjere utvrđene zakonom.
(2) Za zabranu izvođenja i obustavu geodetskih radova iz stava 1. ovog člana Uprava donosi rješenje.
(3) Protiv rješenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
(4) Pokretanje upravnog spora protiv rješenja Uprave ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 168.

(1) Kada u postupku vršenja stručnog nadzora lice ovlašćeno za vršenje tog nadzora utvrdi da su se stekli uslovi za oduzimanje licence geodetskoj organizaciji, o tome sačinjava zapisnik koji sadrži i prijedlog Upravi da donese rješenje o oduzimanju licence za rad geodetske organizacije, odnosno rješenje o oduzimanju geodetske licence odgovornom licu u geodetskoj organizaciji, u skladu sa čl. 19. i 20. ovog zakona.
(2) Kada u vršenju stručnog nadzora utvrdi da je učinjen prekršaj, lice ovlašćeno za vršenje stručnog nadzora, u skladu sa Zakonom o prekršajima, izdaje prekršajni nalog, odnosno podnosi nadležnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 169.

(1) Poslove stručnog nadzora može obavljati lice geodetske struke sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, diplomskim akademskim studijama – master ili specijalističkim akademskim studijama, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom u geodetskoj struci najmanje pet godina, računajući od završetka studija.
(2) Stručni nadzor nad upravnim poslovima može obavljati lice pravne struke sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, diplomskim akademskim studijama – master ili specijalističkim akademskim studijama, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom u pravnoj struci najmanje pet godina, računajući od završetka studija.

XIV SUDSKA ZAŠTITA

Član 170.

(1) Protiv drugostepenih rješenja donesenih u skladu sa ovim zakonom može se voditi upravni spor.
(2) Kada se upravni spor vodi protiv drugostepenog rješenja donijetog u postupku osnivanja ili obnove katastra nepokretnosti, osnivanja katastra vodova, kao i njihovog održavanja, Uprava po službenoj dužnosti u odgovarajućem katastru nepokretnosti, odnosno odgovarajućem katastru vodova, upisuje zabilježbu radi činjenja vidljivim da je upravni spor pokrenut.

XV OVLAŠĆENjE ZA DONOŠENjE PODZAKONSKIH AKATA

Član 171.

Direktor Uprave propisuje:
a) sadržinu i način rada kod izrade i kontrole tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i vršenje stručnog nadzora,
b) sadržinu i način vođenja dnevnika radova,
v) izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srpske,
g) dobijanje i prestanak važenja licence za rad geodetske organizacije, geodetske licence, vođenje evidencije o licencama, sadržaj i oblik pečata, geodetske licence i legitimacije za identifikaciju,
d) tehničke normative, metode i način rada kod izvođenja osnovnih geodetskih radova,
đ) tehničke normative, metode i način rada koji se primjenjuju u katastarskom premjeru,
e) način i postupak katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta,
ž) tehničke normative, metode i način rada kod osnivanja, obnove i održavanja katastra nepokretnosti i drugih katastarskih evidencija o nepokretnostima,
z) tehničke normative, metode i način rada kod osnivanja i održavanja Centralnog adresnog registra i registra prostornih jedinica,
i) tehničke normative, metode i način rada kod premjera, osnivanja i održavanja katastra vodova,
j) sadržaj, formiranje i održavanje GIS Uprave,
k) način čuvanja, uvida i izdavanja podataka, kao i način, uslove i kriterijume korišćenja sredstava za rad i opremanje Uprave,
l) tehničke normative, metode i način rada kod topografskog premjera, sadržinu, oblik i razmjeru topografsko-kartografskih proizvoda i postupak izdavanja kartografskih publikacija,
lj) tehničke normative, metode i način rada kod premjera granične linije entiteta, sadržaj i način vođenja registra granične linije entiteta,
m) način izrade i sadržinu geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima,
n) druge tehničke normative, metode i način rada u oblasti premjera Republike Srpske i katastra nepokretnosti, odnosno katastra vodova i
nj) način finansiranja rada komisija za izlaganje.

XVI KAZNENE ODREDBE

Član 172.

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 20.000 KM kazniće se za prekršaj geodetska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica ako:
a) ne obavlja geodetske radove na osnovu podataka preuzetih iz GIS Uprave (član 18. stav 1. tačka a) i
b) ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima (član 18. stav 1. tačka b).
(2) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana geodetska organizacija – radnja koja nema svojstvo pravnog lica.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u geodetskoj organizaciji novčanom kaznom od 600 KM do 3.000 KM.

Član 173.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj geodetska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica ako:
a) izvodi geodetske radove bez izdate licence za rad (član 13),
b) ne prijavi početak izvođenja radova (član 18. stav 1. tačka v),
v) ne otkloni u određenom roku utvrđene nepravilnosti u postupku pregleda i prijema radova i u postupku vršenja nadzora (član 18. stav 1. tačka g),
g) ne prijavi Upravi promjenu sjedišta, naziva i svaku drugu promenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastale promjene (član 18. stav 1. tačka d),
d) ne dostavi elaborat o izvršenim radovima, odnosno zapisnik o izvršenom uviđaju u postupku održavanja katastarskog premjera, održavanja premjera vodova i osnivanja katastra nepokretnosti u utvrđenom roku (član 18. stav 1. tačka đ),
đ) ne istakne raspored radnog vremena i vremena predviđenog za rad sa strankama i ne pridržava ga se (član 18. stav 1. tačka e),
e) naknadu za pružanje usluga ne naplaćuje u skladu sa propisanom (član 18. stav 1. tačka ž),
ž) koristi geodetski instrument za izvođenje geodetskih radova bez dokumenta o njegovoj ispravnosti (član 18. stav 1. tačka z),
z) ne vodi evidenciju primljenih zahtjeva stranaka (član 18. stav 2. tačka a),
i) odbije zahtjev stranke bez opravdanog razloga (član 18. stav 2. tačka b) i
j) ne obavijesti Upravu o spriječenosti obavljanja poslova koja traje duže od jednog mjeseca, u roku od tri dana od dana nastanka razloga spriječenosti (član 18. stav 2. tačka v).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u geodetskoj organizaciji koja ima svojstvo pravnog lica novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM.
(3) Novčanom kaznom od 600 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana geodetska organizacija – radnja koja nema svojstvo pravnog lica.

Član 174.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
a) ne dozvoli pristup nepokretnostima licima koja rade na poslovima premjera i katastra nepokretnosti (član 41. stav 1),
b) ne obilježi na propisani način vidnim i trajnim međnim biljegama granične tačke parcele (član 44. stav 1),
v) ne prijavi u propisanom roku nastalu promjenu na nepokretnosti (član 115. stav 1),
g) ne obavijesti u propisanom roku Upravu o izvođenju građevinskih ili drugih radova koji mogu oštetiti ili uništiti geodetsku biljegu ili smanjiti mogućnost njenog korišćenja (član 118. stav 1),
d) ne obavijesti u propisanom roku Upravu o svakom oštećenju, uništenju, pomjeranju ili izmještanju geodetskih biljega (član 118. stav 3),
đ) ne omogući korišćenje dokumentacije o vodovima kojom raspolaže (član 132. stav 2),
e) ne prijavi u propisanom roku nastalu promjenu na vodu (član 141. stav 1) i
ž) podzemne vodove zatrpa prije nego što se izvrši njihovo geodetsko mjerenje (član 141. stav 4).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM.
(3) Geodetska organizacija – radnja kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Član 175.

Fizičko lice – imalac prava na nepokretnosti kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM ako:
a) ne dozvoli pristup nepokretnostima licima koja rade na poslovima premjera i katastra nepokretnosti (član 41. stav 1),
b) ne obilježi na propisan način vidnim i trajnim međnim biljegama granične tačke parcele (član 44. stav 1),
v) ne prijavi u propisanom roku nastalu promjenu na nepokretnosti (član 115. stav 1),
g) ne obavijesti u propisanom roku Upravu o izvođenju građevinskih ili drugih radova koji mogu oštetiti ili uništiti biljegu ili smanjiti mogućnost njenog korišćenja (član 118. stav 1),
d) ne obavijesti u propisanom roku Uprava o svakom oštećenju, uništenju, pomjeranju ili izmještanju biljega (član 118. stav 3) i
đ) ne omogući korišćenje dokumentacije o vodovima kojom raspolaže (član 132. stav 2).

Član 176.

Novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako obavlja geodetske radove za potrebe geodetske organizacije, a nije zaposleno u geodetskoj organizaciji.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 177.

(1) Postupak izrade ili obrazovanja katastra nepokretnosti koji je započet za dio ili za cijelu katastarsku opštinu, a nije završen do dana stupanja na snagu ovog zakona, završiće se prema odredbama Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/06, 110/08 i 15/10).
(2) Premjer izvršen u Gaus-Krigerovoj projekciji koji nije stupio na snagu i neprovedene komasacije za koje nije otpočeo postupak izrade katastra nepokretnosti na dijelu ili cijeloj katastarskoj opštini prema odredbama Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/06, 110/08 i 15/10), mogu se smatrati katastarskim, odnosno komasacionim premjerom i koristiti za osnivanje katastra nepokretnosti prema odredbama ovog zakona.

Član 178.

(1) Upisi podataka o stvarnim pravima na nepokretnostima i načinu korišćenja zemljišta, utvrđeni u postupku osnivanja ili obnove katastra nepokretnosti, vršiće se nezavisno od toga da li postoji dokaz da su izmirene obaveze u pogledu naknade zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, komisija za izlaganje obavještava ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 179.

U katastarskoj opštini ili njenom dijelu za koju je osnovan katastar nepokretnosti u skladu sa odredbama ovog zakona, danom početka primjene katastra nepokretnosti prestaje da važi popisni katastar, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u stereografskoj projekciji, katastar zemljišta i katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljeni na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji, zemljišna knjiga, knjiga uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova i knjiga uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, ako ove knjige postoje u vrijeme osnivanja katastra nepokretnosti u toj katastarskoj opštini.

Član 180.

Usklađivanje ovlašćenja za projektovanje, rukovođenje i stručni nadzor koja je izdala Uprava po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona, izvršiće Uprava i izdati odgovarajuću licencu i pečat prema odredbama ovog zakona.

 

Član 181.

Do dana osnivanja katastra nepokretnosti koristiće se i održavati popisni katastar, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u stereografskoj projekciji, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji u skladu sa odredbama Zakona o održavanju premjera i katastra zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/96 i 15/10), katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljeni na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji u skladu sa odredbama Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/06, 110/08 i 15/10), zemljišna knjiga u skladu sa odredbama Zakona o zemljišnim knjigama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), knjiga uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova u skladu sa odredbama Pravilnika o vođenju knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 45/01 i 6/02) i knjiga uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u skladu sa odredbama Pravilnika o uspostavljanju i vođenju knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 60/05).

Član 182.

(1) Najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona područne organizacione jedinice Uprave preuzeće sve zemljišne knjige i ostalu prateću dokumentaciju od nadležnih sudova u Republici Srpskoj.
(2) Službena lica u nadležnim sudovima nastavljaju korišćenje i održavanje evidencije u zemljišnim knjigama do isteka roka iz stava 1. ovog člana.
(3) Preuzimanje zemljišnih knjiga i ostale prateće dokumentacije vrši se prema mjesnoj nadležnosti područnih organizacionih jedinica Uprave u odnosu na odgovarajuću katastarsku opštinu za koju se vodi zemljišna knjiga.
(4) Primopredaju zemljišnih knjiga i ostale prateće dokumentacije obavljaju šefovi područnih organizacionih jedinica Uprave i predsjednici osnovnih sudova, o čemu sačinjavaju poseban zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju službenim pečatima.
(5) U zapisnik iz stava 4. ovog člana unose se podaci neophodni da se što preciznije odrede sve knjige i prateća dokumentacija čija primopredaja je izvršena.

Član 183.

(1) Po preuzimanju zemljišnih knjiga, područne organizacione jedinice Uprave nastavljaju korišćenje i održavanje evidencije u zemljišnim knjigama do uspostavljanja katastra nepokretnosti za odgovarajuću katastarsku opštinu, odnosno dio katastarske opštine ili jednu parcelu u skladu sa članom 85. stav 3. ovog zakona.
(2) Korišćenje i održavanje evidencije u preuzetim zemljišnim knjigama vrše službena lica područnih organizacionih jedinica Uprave primjenom odredaba Zakona o zemljišnim knjigama koje se odnose na korišćenje i održavanje evidencije u zemljišnim knjigama.

Član 184.

Po uspostavljanju katastra nepokretnosti za odgovarajuću katastarsku opštinu, odnosno dio katastarske opštine ili jednu parcelu u skladu sa članom 85. stav 3. ovog zakona, ne mogu se vršiti promjene niti održavanje evidencije u zemljišnim knjigama za područje za koje je uspostavljen katastar nepokretnosti. Zemljišne knjige, tehničku dokumentaciju, sudska rješenja i ugovore na osnovu kojih se uspostavlja katastar nepokretnosti treba trajno čuvati i adekvatno arhivirati zbog eventualnih sporova predviđenih zakonom.

Član 185.

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Uprava će preuzeti svu opremu i službena lica koja su bila u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u zemljišnoknjižnim kancelarijama osnovnih sudova.

Član 186.

(1) Do dana osnivanja GIS Uprave način prikupljanja, obrada i korišćenje podataka o nepokretnostima i pravima na njima, podataka o vodovima, uređenju zemljišta, dokumentacionim fondovima (geodetske mreže, planovi, karte i sl.) i drugih podataka iz oblasti geodetske djelatnosti od interesa za Republiku Srpsku, obezbijediće se u postojećem geodetskom informacionom sistemu, a čuvanje, korišćenje i izdavanje geodetsko-katastarskih podataka u analognom obliku vršiće se u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu čuvanja, zaštiti i korišćenju podataka geodetskog informacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 14/09).
(2) Katastarski planovi, katastarski planovi vodova i karte u analognom obliku koristiće se do dana formiranja baza podataka za to područje.

Član 187.

Geodetska organizacija koja je registrovana do dana stupanja na snagu ovog zakona dužna je da uskladi svoje poslovanje sa uslovima propisanim ovim zakonom u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, a u protivnom Uprava poništava rješenje o ispunjenosti uslova za rad i briše je iz evidencije geodetskih organizacija.

Član 188.

(1) Članove Savjeta IGPRS Vlada imenuje najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Osnivanje IGPRS počeće najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja članova Savjeta IGPRS.

Član 189.

(1) Podzakonske akte iz člana 171. t. v), g), ž), z), j), k) i lj) ovog zakona direktor Uprave donijeće u roku od godinu dana, a ostale podzakonske akte iz t. a), b), d), đ), e), i), l), m), n) i nj) direktor Uprave donijeće u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Uprava će uskladiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 190.

Stupanjem na snagu ovog zakona odredbe Zakona o održavanju premjera i katastra zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/96 i 15/10), Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/06, 110/08 i 15/10) i Zakona o zemljišnim knjigama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08) prestaju da važe, osim odredaba tih zakona koje se odnose na korišćenje i održavanje evidencija iz člana 181. ovog zakona.

Član 191.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-224/11
Datum: 22. februar 2011. godine
PREDSJEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE
Mr Igor Radojičić

 

 


01

Geodetskasnimanja

>>
  • obnova granica parcela
  • obeležavanje objekata
  • legalizacija objekata
  • snimanje instalacija
02

Geodetske usluge

>
  • Svi geodetski poslovi u gradjevinarstvu
  • Razni geodetski savjeti po pitanju nekretnina
03

Sudskaveštačenja

>

Vršimo geodetsko vještačenje za potrebe suda u Trebinju.