Certo certius

Zakon_o_koncesijama

                                                                                                                                                              
 ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O KONCESIJAMA

 

Član 1.

 

U Zakonu o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 25/02 i 91/06) u članu 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Koncesija u smislu ovog zakona ne odnosi se na upravljanje dobrima i pružanje usluga od javnog interesa, javne radove, usluge i nabavku robe u smislu propisa o javnim nabavkama i ugovore u smislu propisa o javno privatnom partnerstvu“.

                                                                                              
Član 2.

   
U članu 5. dodaju se nove tačke 4) i 5) koje glase:
4) „Studija ekonomske opravdanosti“ je studija o ekonomskoj opravdanosti projekta koju izrađuje koncedent odnosno, ako je ista izrađena od ponuđača, koju je koncedent prihvatio i koju Komisija razmatra i odobrava.
5) „Javni interes“ je interes za dodjelu koncesije na konkretnom predmetu koncesije koga rješenjem utvrđuje Vlada Republike Srpske ( u daljem tekstu: Vlada), uz prethodnu konsultaciju sa nadležnim organima, institucijama i jedinicom lokalne samouprave i koji potvrđuje ekonomsku, tehnološku, sociološku, društvenu i opštu opravdanost dodjele koncesije“.

 

Član 3.

 

U članu 6. dodaju se novi st.  1., 2., 3., 4 i 5. koji glase:
„Koncesija se dodjeljuje na osnovu prethodno sprovedenog postupka javnog poziva (u daljem tekstu: javni poziv).
Izuzetno od postupka javnog poziva, u slučaju propisanom ovim zakonom, koncesija se može dodijeliti na osnovu samoinicijativne ponude ili neposrednog izbora, na način propisan ovim zakonom.
Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva Vladi podnosi ministarstvo nadležno za predmet koncesije (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo), a ukoliko je za predmet koncesije nadležno više ministarstava, prijedlog odluke podnosi ministarstvo u čijoj je pretežnoj nadležnosti predmet koncesije,uz prethodno pribavljenu saglasnost drugih ministarstava.
Prijedlog odluke o javnom pozivu obavezno sadrži:

 • predmet koncesije,
 • procjenu opravdanosti i visine ulaganja,
 • okvirni rok trajanja koncesije,
 • osnovne uslove za realizaciju koncesije,
 • izvod iz planske dokumentacije u vezi predmeta koncesije ili u nedostatku istog stručno mišljenje ovlaštenog pravnog lica,
 • prijedlog o visini naknade,
 • namjena korištenja predmeta koncesije
 • nadležni organ za koordinaciju aktivnosti izdavanja odobrenja, licenci, dozvola ili ovlaštenja koji su potrebni za realizaciju predmeta u skladu sa odredbama propisa o izgradnji ili radu objekata infrastrukture i
 • kada inicijativu podnosi jedinica lokalne samouprave ili zainteresovano lice i podatke o istom.

U predmetima u kojima utvrdi postojanje posebnog interesa, Vlada će posebnim aktom propisati specifične uslove za dodjelu koncesije.
U dosadašnjem stavu 1. koji postaje stav 6. riječ „Odluku“ zamjenjuje se riječju „Rješenje“.

 

Član 4.

 

                U članu 17. u stavu 1 riječ: “odluke“, zamjenjuje se riječju: “rješenja“ i u cijelom tekstu Zakona riječ  „odluka“ zamjenjuje se riječju „rješenje“ u odgovarajućem padežu.
U stavu 7. riječi „Vrhovnom sudu Republike Srpske“ zamjenjuje se riječima: „okružnom sudu“.

 

Član 5.

 

U članu 18. stav 1. mijenja se i glasi:
„Izvještaj o svom radu za predhodnu godinu  Komisija podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske putem Vlade Republike Srpske, najkasnije do 30. aprila tekuće godine“.

U članu 18. stav 3. se briše.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

 

Član 6

 

Član 21. mijenja se i glasi:
Akti Komisije
„Komisija uz saglasnost Narodne skupštine Republike Srpske donosi:
1) Statut Komisije i
2) Pravilnik o platama i naknadama članova i zaposlenih u Komisiji.
Komisija uz saglasnost Vlade donosi:

 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komisije,
 • Pravilnik o postupku pred Komisijom,
 • Pravilnik o metodologiji utvrđivanja koncesione naknade,
 • Pravilnik o postupku prenosa ugovora o koncesiji i prenosu vlasničkih prava koncesionara,
 • Uputstvo o procjeni javnog interesa i
 • druge podzakonske akte iz nadležnosti Komisije.

 Akti iz st. 1. i  2. ovog člana objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Član 7.

U članu 22. stav 2. mijenja se i glasi:
„Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske prilikom vršenja nadzora u skladu sa propisima iz ove oblasti, ovlašćena je da vrši provjeru osnova korištenja predmeta koncesije“.
Poslije stava 10. dodaje se novi stav 11. koji glasi:
„Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske ovlašćena je da vrši kontrolu nad koncesionim projektom“.

 

Član 8.

 

U članu 23. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:
„Koncedent izrađuje studiju ekonomske opravdanosti za svaki projekat dodjele koncesije prije javnog poziva potencijalnim ponuđačima“ .
„Studija ekonomske opravdanosti dostavlja se Komisiji na razmatranje i odobravanje“.

 

Član 9.

 

U članu 26. stav 3. mijenja se i glasi:
Rješenje o dodjeli koncesije obavezno sadrži:

 • predmet koncesije;
 • naziv ponuđača;
 • naziv koncesionara;
 • oblik i visinu koncesione naknade;
 • rok za zaključenje ugovora i rok trajanja koncesije;
 • ministarstvo ili drugu instituciju koju odredi Vlada, koja će u ime koncedenta zaključiti ugovor o koncesiji i
 • druge elemente u skladu sa podacima iz ponude“.

 

Član 10.

 

Član 27. mijenja se i glasi:

„Samoinicijativna ponuda
Samoinicijativna ponuda iz člana 3. ovog zakona rješava se na osnovama isključivih ili ekskluzivnih prava ponuđača na koncept obrade, planiranje, metodologiju i inženjering, koji se dokazuju registrovanom ili licenciranom intelektualnom svojinom, autorskim ili srodnim pravima, bez kojih projekat ne bi bio izvodljiv u skladu sa specifičnim zahtjevima i postupcima utvrđenim ovim zakonom, pod uslovom da se ta ponuda ne odnosi na predmet koncesije za koji je pokrenut postupak javnog poziva.
Ponuda iz stava 1. ovog člana sadrži studiju ekonomske opravdanosti i osnovne elemente procjene zaštite životne sredine.
Samoinicijativnu ponudu, u skladu sa zahtjevima i postupcima iz ovog zakona, može podnijeti i pravno lice koje je izvršilo svojinsku transformaciju, a čija je osnovna djelatnost vezana za predmet koncesije.
Ministarstvo po potrebi može pozvati ponuđača da precizira ponudu radi uspješne realizacije projekta.
Nakon prijema i pregleda samoinicijativne ponude, na prijedlog nadležnog ministarstva, Vlada rješenjem utvrđuje postojanje javnog interesa za dodjelu predmetne koncesije.
Ukoliko je za predmet koncesija nadležno više ministarstava, shodno se primjenjuje  odredba člana 6. stav 3. ovog zakona“.

Član 11.

 

Poslije člana 27. dodaju se novi čl. 27a., 27b. i 27v. koji glase:

„Član 27a.

 

Ako ministarstvo ocjeni da podnosilac samoinicijativne ponude nema isključiva ili ekskluzivna prava iz člana 27. st. 1. i 3. Zakona, a utvrđen je javni interes za dodjelu koncesije, pokreće postupak javnog poziva u skladu čl. 24. do 26. Zakona.
Ako ministarstvo ocjeni da podnosilac samoinicijativne ponude ima isključiva ili ekskluzivna prava iz člana 27. st. 1. i 3. Zakona, a utvrđen je javni interes za dodjelu koncesije, objavljuje opis neophodnih elemenata ponude (projektnih uslova), sa pozivom drugim zainteresovanim stranama da podnesu alternativne ili uporedive ponude u određenom roku.
Ministarstvo može otpočeti pregovore sa ponuđačem samoinicijativne ponude ako u ostavljenom roku ne primi alternativne ili uporedive ponude, nakon pribavljenog ovlašćenja za pregovore od strane Komisije.
Ako na osnovu poziva iz stava 2. ovog člana, budu podnesene alternativne ili uporedive ponude, ministarstvo će ih ocjenjivati i rangirati prema utvrđenim kriterijumima i nakon pribavljenog ovlašćenja od strane Komisije, pozvati najboljeg  ponuđača na pregovore.
Ministarstvo o izboru najboljeg ponuđača, obavještava druge ponuđače sa uputom o pravnom lijeku“.

„Član 27b.

 

Pregovori između ministarstva i ponuđača su povjerljivi i nijedna strana u pregovorima ne smije otkrivati trećem licu tehničke, cjenovne ili komercijalne informacije u vezi sa pregovorima, bez saglasnosti druge strane.
Podnosilac samoinicijativne ponude obavezno se pismeno poziva da učestvuje u postupku pokrenutom u skladu sa  članom 27a. st. 1. i 2.  Zakona.
U slučaju pokretanja postupka iz člana 27a. stav 1. podnosiocu samoinicijativne ponude dodjeljuje se bonus za tehnički ili finansijski rezultat do 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje za ponuđena rješenja, a identitet ponuđača, postojanje i iznos bonusa biće naznačeni u objavljenom postupku“.

 

„Član 27v.

 

Izuzetno, koncesija za istraživanje , izgradnju objekata i korištenje istih za obavljanje djelatnosti od opšteg interesa u oblasti energetike, željezničkog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, rudarstva i šumarstva, vodosnabdijevanja, igara na sreću i izgradnje puteva, može se dodjeliti neposredno   strateškom partneru ili zajedničkom privrednom društvu za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, osnovanom od strane strateškog partnera i javnog preduzeća u odnosnoj djelatnosti.
Strateški partner može biti domaće ili strano privredno društvo koje svojom investicijom ili tehničkim rješenjem značajno unapređuje djelatnost od opšteg interesa,čime doprinosi sigurnosti zadovoljenja potreba korisnika u Republici Srpskoj i ostvaruje dobit.
Izbor strateškog partnera vrši se ako se na drugi način ne može obezbjediti finansiranje investicije u djelatnosti od opšteg interesa, koja  je od javnog značaja za sigurnost i razvoj,ili ako su za istu neophodna tehnička znanja kojima raspolaže strateški partner.
Vlada utvrđuje javni interes i kriterije za strateško partnerstvo, koji se javno objavljuju.
Nakon provedenih pregovora, na koje saglasnost daje Komisija, na prijedlog resornog ministarstva izbor strateškog partnera vrši Vlada.
Međusobna prava i obaveze između strateškog partnera i Vlade o korišćenju koncesije na istraživanje ili izgradnju objekta, kao i druga pitanja uređuju se ugovorom o strateškom partnerstvu.
Ugovorna strana može biti i javno preduzeće, ukoliko sa strateškim partnerom osniva zajedničko privredno društvo za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije.
Na prijedlog Vlade, na izbor strateškog partnera i na ugovor o strateškom partnerstvu saglasnost daje Narodna skupština Republike Srpske“.

 

Član 12.

 

U članu 28., stav 5. mijenja se i glasi:
„Ugovor o koncesiji  može se prenijeti na treće lice uz odobrenje koncedenta,a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Komisije, nakon provedenog postupka propisanog pravilnikom iz člana 21. stav 2. tačka 4. Zakona“.

Član 13.

 

U  članu 30. u stavu 1. dodaje se nova tačka 3. koja glasi:
„ 3) ako koncesionar prenese ugovor o koncesiji na treće lice ili promjeni vlasničku strukturu suprotno odredbama Zakona“.

Član 14.

 

U članu 31. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Domaće ili strano pravno lice, kome je prihvaćena ponuda za koncesiju, dužno je nakon donošenja rješenja Vlade o dodjeli koncesije i zaključenja ugovora, osnovati   privredno društvo za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, osim ako koncesionar već ima privredno društvo koje je osnovano i registrovano za obavljanje iste djelatnosti“.

 

Član 15.

 

               U čanu 33. stav 1. mijenja se i glasi:                                           
„Osnivači koncesionara su lica iz prihvaćene ponude za dodjelu koncesije“
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Promjena vlasničke strukture koncesionara u procentu većem od 30% ili promjena vlasnika vrši se uz predhodno pribavljenu saglasnost Komisije i odobrenje koncedenta, po postupku propisanom pravilnikom iz člana 21. stav 2. tačka 4. Zakona.
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i  4.

 

Član 16.

Član 34 mijenja se i glasi:
„Kaznene odredbe

Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj koncesionar,ako:
1) na zahtjev ovlašćenog lica,ne omogući pristup objektima,imovini i uskrati provjeru dokumenata (član 22. stav 5.),
2) ometa rad ovlašćenog lica,daje ili ovjerava lažnu izjavu prilikom sprovođenja nadzora ili provjere (član 22. stav 8.) i
3) ne upiše pravo iz ugovora o koncesiji na nekretninama u zemljišne knjige i druge evidencije (član 28a. stav 1.).
Novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u koncesionaru“.

 

Član 17.

 
            Postupci dodjele koncesija,započeti raspisivanjem javnog poziva, odnosno donošenjem rješenja o utvrđivanju javnog interesa  po  osnovu samoinicijativne ponude, prije stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/02 i 91/06).

 

Član 18.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 
Broj: 01-1354/09                                                                                               PREDSJEDNIK
Datum: 23. septembar 2009. godine                                                         NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                        Mr Igor Radojičić

 

 

01

Geodetskasnimanja

>>
 • obnova granica parcela
 • obeležavanje objekata
 • legalizacija objekata
 • snimanje instalacija
02

Geodetske usluge

>
 • Svi geodetski poslovi u gradjevinarstvu
 • Razni geodetski savjeti po pitanju nekretnina
03

Sudskaveštačenja

>

Vršimo geodetsko vještačenje za potrebe suda u Trebinju.